«A pe­lí­cu­la ‘Ci­ne­ma Pa­ra­di­so’ fai­me cho­rar sem­pre»

La Voz de Galicia (Lugo) - - A Fondo -

—Ven­da Ga­li­cia a quen non a co­ñe­za. —É un­ha na­ción moi lin­da a pe­sar de to­do e con xen­te moi tra­ba­lla­do­ra e moi hos­pi­ta­la­ria. —¿Que é o me­llor e o peor da po­lí­ti­ca? —O me­llor, sen­tir­se útil, fa­cer cou­sas pa­ra a co­mu­ni­da­de. O peor, que é moi ab­sor­ben­te a ni­vel per­soal. —¿A de­cla­ra­ción da ren­da saíu­lle a pa­gar ou a de­vol­ver? —Saíu­me a pa­gar. Ve­se que os pro­fe­so­res de en­sino se­cun­da­rio... —Un per­so­na­xe his­tó­ri­co. —An­na O, un­ha pa­cien­te de Freud, fe­mi­nis­ta, que o man­dou ca­lar. Así el des­cu­briu a psi­ca­ná­li­se. —Un­ha pe­lí­cu­la. —Bai­lan­do na es­cu­ri­da­de, de Lars Von Trier, e Ci­ne­ma Pa­ra­di­so, de Tor­na­to­re. Fan­me cho­rar sem­pre. —Un li­bro. —In­fan­til, Es­car­la­ti­na, a co­ci­ñei­ra de­fun­ta, de Le­di­cia Cos­tas. Pa­ra o pú­bli­co adul­to, Ou­tra idea de Ga­li­cia, de Mi­guel An­xo Mu­ra­do. —Un­ha can­ción. —Ge­ni e o Ze­pe­lim, de Chi­co Buar­que. —Un­ha vir­tu­de e un de­fec­to. —Vir­tu­de, que son op­ti­mis­ta ad­ver­ti­do, sem­pre es­tou a so­rrir. De­fec­to, por di­ci­lo de for­ma sua­ve, te­ño un sen­ti­do ára­be do tem­po. —Un pra­cer cul­pa­ble. —Can­do di­go: «Ho­xe non vou ao xim­na­sio». —Un me­do con­fe­sa­ble. —Per­der a xen­te que amo. —A úl­ti­ma vez que se emo­cio­nou. —Non pui­den ir de ex­cur­sión cos ra­pa­ces de cuar­to da ESO a Bar­ce­lo­na po­la campaña e man­dá­ron­me un ví­deo man­dán­do­me re­cor­dos. —A vi­da sen In­ter­net se­ría... —O que di­cían en Ma­trix, o de­ser­to do real. Pe­ro In­ter­net es­tá aí, hai que apro­vei­tar to­das esas po­ten­cia­li­da­des. —Nun­ha pa­la­bra: Ra­joy. —Tris­te­men­te an­ti­ga­le­go. —Pe­dro Sán­chez. —Do­mi­na­do po­los ba­róns. —Pa­blo Igle­sias. —Tsi­pras, no sen­ti­do de que frus­trou a ilu­sión de mi­les de per­soas. —Al­bert Ri­ve­ra. —Neo­li­be­ral. —Gus­ta­ría­lle que o re­cor­da­ran co­mo... —A xen­te que que­ro, con amor. O res­to, co­ma al­guén que con­se­guiu cou­sas pa­ra a súa co­mu­ni­da­de, pa­ra o co­lec­ti­vo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.