As ar­mas cár­gaas o de­mo

La Voz de Galicia (Lugo) - - Opinión - X. L. Fran­co Gran­de

Iso di­cían­no­lo na mi­li coa fi­na­li­da­de de que ex­tre­má­se­mos o no­so coida­do e non se nos dis­pa­ra­sen sen o no­so con­trol. Pe­ro, na­tu­ral­men­te, cár­ga­nas os hu­ma­nos e ta­mén as dis­pa­ran. O mes­mo oco­rre coas ar­mas da po­lí­ti­ca, coas es­tra­te­xias elec­to­rais, coa pro­pa­gan­da, coa co­mu­ni­ca­ción co elec­to­ra­do. No es­for­zo por dar un­ha de­ter­mi­na­da ima­xe, os po­lí­ti­cos, ás ve­ces, pá­san­se e po­den ob­ter o re­sul­ta­do opos­to ao que pro­cu­ra­ban. Cou­sa que non é ra­ro que su­ce­da se re­co­rren á esa­xe­ra­ción, á de­mo­ni­za­ción do con­tra­rio, á men­ti­ra e mes­mo ao in­ven­to de ex­pe­dien­tes pre­si­di­dos po­la fal­si­da­de. To­dos te­mos na me­mo­ria cer­tos ex­pe­dien­tes xe­ra­dos nal­gun­has de­pen­den­cias ofi­ciais. Ares­to­ra, hai al­gúns xor­nais que apun­tan to­da a súa ar­ti­lle­ría á ne­ga­ción, al­dra­xe, des­pres­ti­xio e mes­mo per­se­cu­ción dun­ha op­ción po­lí­ti­ca que non ca­dra cos seus in­tere­ses. Pe­ro a po­lí­ti­ca é o equi­li­brio dos in­tere­ses con­tra­pos­tos, non un­ha ba­ta­lla na que ex­ter­mi­nar a un inimi­go, que non é tal, se­nón tan só ou­tra op­ción pa­re­lla. Aín­da con es­ca­sa cul­tu­ra po­lí­ti­ca, a no­sa so­cie­da­de ti­vo mo­men­tos es­plén­di­dos de lu­ci­dez e non só non se dei­xou en­gaio­lar por can­tos de se­rea se­nón que reac­cio­nou con ca­breo e con sa­be­do­ría: o ca­so pa­ra­dig­má­ti­co foi can­do se nos qui­xo fa­cer crer que a ma­sa­cre dos trens de Ato­cha fo­ra obra de ETA. Per­cí­be­se ho­xe un­ha in­to­xi­ca­ción in­for­ma­ti­va, un­ha tei­mo­sa de­mo­ni­za­ción, res­pec­to dun­ha das po­si­bles op­cións pa­ra os co­mi­cios do día 26, que dal­gun­ha ma­nei­ra lem­bra a de aque­les aten­ta­dos. Sos­pei­to que, co­mo en­tón, al­gúns, ou moi­tos, po­de que se sin­tan ofen­di­dos e ca­brea­dos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.