As olla­das fe­mi­ni­nas to­man a Mos­tra tea­tral de Ri­ba­da­via

La Voz de Galicia (Lugo) - - Cultura -

As olla­das fe­mi­ni­nas se­rán pro­ta­go­nis­tas da vin­dei­ra Mos­tra In­ter­na­cio­nal de Tea­tro de Ri­ba­da­vía, que ce­le­bra­rá en­tre os días 15 e 24 de xu­llo a súa edi­ción nú­me­ro 32. Es­ta aten­ción es­ta­rá pre­sen­te a tra­vés dos tra­ba­llos de ac­tri­ces co­mo a ar­xen­ti­na Lau­ra Ne­vo­le, a ma­dri­le­ña Eva Ru­fo, a se­vi­lla­na Car­men Ga­llar­do ou as ga­le­gas Ma­bel Ri­ve­ra, Be­lén Cons­ten­la e Pa­tri­cia de Lo­ren­zo.

En to­tal, se­rán vin­te as com­pa­ñías que par­ti­ci­pen nes­ta edi­ción, pro­ce­den­tes de Li­tua­nia, Fran­cia, Ar­xen­ti­na e Chi­le, así co­mo de di­fe­ren­tes ci­da­des de Ga­li­cia e Es­pa­ña. A pro­gra­ma­ción xi­ra arre­dor de va­rios ei­xos te­má­ti­cos, co­mo a me­mo­ria, a vio­len­cia, a pa­la­bra e a ar­te. Un dos es­pec­tácu­los des­ta­ca­dos se­rá a re­pre­sen­ta­ción de A gai­vo­ta, de Che­jov, a car­go de Os­ka­ras Ko­ršu­no­vas, director do Tea­tro Municipal de Vil­na, en Li­tua­nia. Ta­mén se po­de­rá ver o tra­ba­llo dos chi­le­nos Tea­troCi­ne­ma, que mes­tu­ran có­mic, ví­deo e tea­tro: pre­sen­ta­rán a súa mon­ta­xe His­to­ria de amor, di­ri­xi­da por Juan Carlos Za­gal. Ade­mais, a Mos­tra con­ce­de un especial pro­ta­go­nis­mo á com­pa­ñía ga­le­ga Ma­ta­ri­le, que ce­le­bra o seu vin­te aniver­sa­rio e que ex­hi­bi­rá en Ri­ba­da­via El cue­llo de la ji­ra­fa, Tea­tro in­vi­si­ble e An­tes de la me­tra­lla.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.