La so­cia­lis­ta Prie­to re­pli­ca que los edi­les po­pu­la­res tra­ba­jan po­co y des­co­no­cen los asun­tos

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

La con­ce­ja­la de Economía, Ana Prie­to, de­vol­vió ayer las crí­ti­cas al PP, al que acu­só de tra­ba­jar po­co y en­te­rar­se me­nos. Se­ña­ló: «Vi­ve de ren­das re­pe­tin­do ar­gu­men­tos un­ha e ou­tra vez so­bre un te­ma no que den­de o go­berno tra­ba­lla­mos den­de o pri­mei­ro día e que xa es­tá en vías de so­lu­ción; uti­li­za inexac­ti­tu­des e de­ma­go­xia». Aña­de la mis­ma con­ce­ja­la: «Ade­mais de fal­tar de ma­nei­ra reite­ra­da aos ple­nos, co­mo é o ca­so de Isa­bel De­ve­sa, de­mos­tran­do o seu es­ca­so in­tere­se po­las ta­re­fas mu­ni­ci­pais, de­di­can pou­co tem­po a es­tu­dar e por iso non se en­te­ran». Les su­gie­re que, «se te­ñen al­gun­ha am­bi­ción de go­ber­nar, de­ben tra­ba­llar máis; nou­tro ca­so, se­gui­rán na opo­si­ción».

La con­ce­ja­la Prie­to di­ce: «Mos­tra do bo tra­ba­llo que es­ta­mos rea­li­zan­do de ca­ra a nor­ma­li­zar a si­tua­ción dos ser­vi­zos sen con­tra­to son, por exem­plo, a re­cen­te fir­ma do con­tra­to do trans­por­te pú­bli­co ur­bano, o do ser­vi­zo do cen­tro pú­bli­co de día An­to­nio Gan­doi (que se asi­na­rá nos vin­dei­ros días), así co­mo o ser­vi­zo de co­me­dor nas es­co­las in­fan­tís Gre­go­rio Sanz e Se­rra de Ou­tes, que es­tán xa en li­ci­ta­ción, ao igual que o ser­vi­zo de man­te­men­to de áreas de xo­gos in­fan­tís».

Ob­je­ti­vos

El go­bierno lo­cal quie­re «des­con­xes­tio­nar a ac­tual si­tua­ción, evi­tar di­la­cións in­de­bi­das que obri­guen a ope­rar ser­vi­zos sen con­tra­to en vi­gor e cla­ri­fi­car fun­cións, e sen dei­xar de re­vi­sar pre­zos pa­ra ob­ter ser­vi­zos a un me­nor cus­te, con­tan­do pa­ra elo con es­tas ins­tru­cións de al­cal­día». Re­cuer­da «ás res­tri­cións nor­ma­ti­vas en ma­te­ria de con­tra­ta­ción de per­soal im­pos­tas po­lo Go­berno de Rajoy, o que im­pli­ca que re­caian máis ta­re­fas en ca­da vez me­nos téc­ni­cos mu­ni­ci­pais».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.