ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Lugo) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Cen­té­si­ma par­te dal­gun­has moe­das. 2 Pa­re­des de (...), pe­que­na vi­la do nor­te de Por­tu­gal on­de se fai un gran fes­ti­val de rock. 3 Cen. Mi­rar. Pre­po­si­ción. 4 Des­ta ma­nei­ra. Miradas. 5 Trans­pi­rar. Pre­po­si­ción. Deus do ven­to do sur. 6 O maior sa­té­li­te de Sa­turno. Xe­fe ou guía de sol­da­dos, ou de gru­pos de per­soas en xe­ral. 7 Mar­cha­des. Sím­bo­lo do bo­ro. Pe­dra mi­nús­cu­la. 8 Zo­rre­ga­ra, zou­pa­ra. Áci­do des­oxi­rri­bo­nu­clei­co. 9 Pre­po­si­ción. Can­to tra­di­cio­nal ga­le­go. Pun­to car­di­nal. 10 Bo­tar au­ga nos cul­ti­vos pa­ra fer­ti­li­za­los. 11 Froi­tos que máis co­mun­men­te cha­ma­mos plá­ta­nos

VERTICAIS 1 Xun­ta un­ha fe­mia co seu ma­cho pa­ra que a fe­cun­de. 2 Se­rra si­tua­da en­tre as pro­vin­cias de Pon­te­ve­dra e Ou­ren­se. 3 Cen. Bar­cos gran­des de re­creo. Sím­bo­lo do bo­ro.

4 Nin­fa que lle deu no­me a un fe­nó­meno de re­fle­xión do son. Ra­ña­ra. 5 Con­trac­ción de dúas for­mas pro­no­mi­nais. Pun­to car­di­nal. Máis aló. 6 Es­pe­cie de ar­ca gran­de pa­ra gar­dar gra, di­fe­ren­te da hu­cha. Ci­da­de de Por­tu­gal. 7 Mar in­te­rior de Asia. Pre­po­si­ción. Cer­to can de pre­sa. 8 Es­pe­cie de en­rei­xa­do no bei­ril dun bal­cón, dun co­rre­dor ou dun­ha so­lai­na. Pe­dra con­sa­gra­da pa­ra ofren­das. 9 Ar­ti­go mas­cu­lino. Re­ga­la­ra. Con­soan­te. 10 Do re­vés, ré­xi­me ali­men­ti­cio. 11 Arrá­sano, des­trúeno.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.