Po­lí­ti­ca e iden­ti­da­de

La Voz de Galicia (Lugo) - - Opinión - Mi­guel An­xo Fer­nán-Ve­llo

Co­mo moi ben establece a fi­ló­so­fa Vic­to­ria Camps, o in­di­vi­duo de­be sen­tir­se par­te da co­mu­ni­da­de na que vi­ve e é bo que te­ña e cul­ti­ve o sen­ti­do de per­ten­za á co­mu­ni­da­de, por­que es­ta é ne­ce­sa­ria e non se cons­trúe con in­di­vi­duos des­en­rai­za­dos se­nón iden­ti­fi­ca­dos con ela. E ci­ta ta­mén a pen­sa­do­ra a Mi­chael San­del pa­ra afir­mar que a co­mu­ni­da­de des­cri­be non só o que os in­di­vi­duos te­ñen co­mo ci­da­dáns, se­nón o que son, pro­du­cin­do un víncu­lo que des­co­bren: al­go cons­ti­tu­ti­vo da súa iden­ti­da­de. Eu, lec­tor da obra de Camps, com­par­to con ela que o in­di­vi­duo é a ra­zón úl­ti­ma da po­lí­ti­ca, mais ta­mén de­fen­do un­ha «iden­ti­da­de na­cio­nal» que de­be es­tar pos­ta ao ser­vi­zo da ci­da­da­nía e dos seus de­rei­tos, sen­do os in­di­vi­duos quen de­ben pro­ta­go­ni­zar crea­ti­va­men­te a súa iden­ti­da­de. Do que se tra­ta é de hu­ma­ni­zar o mun­do e a so­cie­da­de, par­tin­do do fei­to de que a co­mu­ni­da­de é quen de crear un­ha sor­te de fei­to bio­ló­xi­co, es­pi­ri­tual e ma­te­rial: un idio­ma pro­pio, por exem­plo. Cas­te­lao ou Bei­ras, que pen­sa­ron Ga­li­cia co­mo iden­ti­da­de, sou­be­ron fi­xar un­ha iden­ti­fi­ca­ción na­cio­nal co­mo un pro­ce­so aber­to de hu­ma­ni­za­ción e de­mo­cra­ti­za­ción, de au­to­afir­ma­ción in­di­vi­dual e co­lec­ti­va, de igual­da­des e de li­ber­da­des.

Mais un de­be ser­lle fiel ao Ha­ber­mas que, re­fe­rín­do­se aos pro­ce­sos de mo­der­ni­za­ción social, fa­la de fa­ses si­mul­tá­neas de «mo­bi­li­za­ción e in­di­vi­dua­ción»; e, aín­da que ad­vir­ta que un­ha ci­da­da­nía de­mo­crá­ti­ca non pre­ci­sa en­rai­zar­se nun­ha iden­ti­da­de na­cio­nal, si re­co­ñe­ce que «esa ci­da­da­nía pre­ci­sa da so­cia­li­za­ción de to­dos os ci­da­dáns nun­ha cul­tu­ra po­lí­ti­ca co­mún». Ve­laí aber­to o de­ba­te.

Eu sin­to­ni­zo con Er­nes­to La­clau can­do afir­ma que, fron­te a ve­llas con­cep­cións da po­lí­ti­ca e da iden­ti­da­de, ac­tual­men­te pro­li­fe­ran es­pa­zos pú­bli­cos «ra­di­cal­men­te no­vos», o que el de­no­mi­na un­ha «lin­gua­xe de re­sis­ten­cia máis am­pla». E Ga­li­cia de­be for­mar par­te de­sa no­va lin­gua­xe. Co­mo di La­clau, de­be­mos fa­lar dun­ha de­mo­cra­cia ra­di­ca­li­za­da e plu­ral, uni­da es­ta a un prin­ci­pio de mul­ti­pli­ca­ción de es­pa­zos que «é a ba­se da de­man­da de li­ber­da­de». E dun pro­gre­so social, cul­tu­ral e eco­nó­mi­co que nos atin­xa a to­dos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.