Un per­co­rri­do po­los lo­cais máis em­ble­má­ti­cos de Ga­li­cia

La Voz de Galicia (Lugo) - - Alta Definición -

O Bar Ore­lla de San­tia­go é un dos máis vi­si­ta­dos no cas­co his­tó­ri­co. A súa ca­rac­te­rís­ti­ca ta­pa e o en­can­to do seu per­soal te­ñen moi­to que ver nes­te lo­gro. En Bu­re­la, O Tras­te mes­tu­ra ra­cións tra­di­cio­nais con pinchos mo­der­nos nun am­bien­te que se pres­ta a un­ha pri­mei­ra co­pa o fin de se­ma­na. En Mon­da­riz, o Go­ni­xul ofre­ce ca­fés e par­ti­das ca­da tar­de nun am­bien­te fa­mi­liar. A úl­ti­ma pa­ra­da se­rá Cun­tis, on­de Qui­co é a ca­fe­te­ría con máis so­na.

«De ba­res».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.