Xul­ga­do un ho­me que amea­zou con re­ben­tar á súa pa­re­lla en Lu­go

La Voz de Galicia (Lugo) - - Provincia -

Un lu­gués en­frón­ta­se a un­ha pe­ti­ción de ca­se ca­tro anos de ca­dea por­que o fis­cal con­si­de­ra que é au­tor de un de­li­to de le­sións e ou­tro de amea­zas. A ví­ti­ma foi a súa pa­re­lla a quen lle di­xo que a re­ben­ta­ría e que lle qui­ta­ría ao seu fi­llo. Con an­te­rio­ri­da­de, o acu­sa­do aga­rrou á mu­ller for­te­men­te po­la man e pro­vo­cou­lle a ro­tu­ra dun de­do. Tar­dou en cu­rar 45 días. Os fei­tos pro­vo­ca­ron que des­de o 17 de xu­ño de 2014 o acu­sa­do non po­de ache­gar­se á ví­ti­ma, me­di­da que o fis­cal pi­de que se man­te­ña por dous anos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.