ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Lugo) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Ache­gar, arri­mar, e ta­mén abri­gar. 2 Sa­té­li­te da Te­rra. San Pe­dro de (...), an­ti­quí­si­mo mos­tei­ro ga­le­go si­tua­do pre­to de Ou­ren­se. 3 Ter­mar dun ani­mal gran­de. As­cen­de, vai pa­ra arri­ba. 4 Mo­lus­co ma­ri­ño co­mes­ti­ble pa­re­ci­do á lu­ra. Co­ller con for­za. 5 An­gas, ar­me­las. Te­rreo edi­fi­ca­ble. 6 Con­soan­te. Ar­ti­go fe­mi­nino. 7 La­brar a te­rra. Anoar, pren­der. 8 Do­na, se­ño­ra. Tu­bo de ma­te­rial du­ro e rí­xi­do. 9 Fi­llos no­vos das ove­llas. Ci­da­de do nor­te de Áfri­ca que foi pre­si­dio es­pa­ñol. 10 Cuar­to de es­tar gran­de. Es­pe­cie de val flu­vial aso­la­ga­do po­lo mar. 11 Ti­ran­do a ver­me­llos, pe­ro máis cla­ros e sua­ves.

VERTICAIS 1 Gran­des cha­mas. 2 Re­so­lu­cións xu­di­ciais ra­zoa­das. Ras­car. 3 Tea de la pou­co tu­pi­da e cu­ber­ta de pe­lo. Mo­les­to, xi­rin­go, dou fra­ter­na. 4 Pun­to car­di­nal. Ani­mais an­fi­bios. Di­se dos sol­da­dos sen gra­dua­ción. 5 Di­ri­xir­se a un si­tio. Sím­bo­lo do so­dio. 6 Cer­tas flo­res. Aquí máis ou me­nos. Sím­bo­lo do deu­te­rio. 7 Per­se­cu­ción du­ra e con­ti­nua. Re­ci­pien­te ci­lín­dri­co ou tron­co­có­ni­co con bo­ca gran­de. 8 Hi­dro­fo­bia, ou ca­rra­xe. Re­la­tos de acon­te­ce­men­tos his­tó­ri­cos que se­guen un­ha or­de cro­no­ló­xi­ca es­tri­ta. 9 Cor­tá­ro­na con cer­ta fe­rra­men­ta den­ta­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.