Tea­tro in­ter­na­cio­nal, ta­mén en Ga­li­cia

La Voz de Galicia (Lugo) - - Alta Definición -

A re­vis­ta de cultura pre­sen­ta­da por Tino San­tia­go le­va ho­xe ao pro­gra­ma a Ro­ber­to Pascual, di­rec­tor da Mos­tra In­ter­na­cio­nal de Tea­tro de Ri­ba­da­via, que es­te ano re­for­za a pre­sen­za ex­tran­xei­ra. O pra­to for­te des­ta edi­ción é La Ga­vio­ta, de An­ton Ché­jov, a car­go do di­rec­tor li­tuano Os­ka­ras Kor­su­no­vas. Na re­vis­ta cul­tu­ral ta­mén ha­be­rá si­tio, co­ma sem­pre, pa­ra re­pa­sar a car­te­le­ira.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.