El PP ve «ab­so­lu­to des­con­trol» en con­tra­tos en el área de Ba­sa­dre

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

El gru­po mu­ni­ci­pal del PP cree ha­ber lo­ca­li­za­do una con­tra­ta­ción pre­su­na­men­te «frau­du­len­ta» por el de­par­ta­men­to de la que es res­pon­sa­ble la edi­la Car­men Ba­sa­dre en re­la­ción con la apli­ca­ción pa­ra mó­vi­les Lu­go Tu­ris­mo.

El PP, por me­dio de su por­ta­voz mu­ni­ci­pal, Jai­me Cas­ti­ñei­ra, se­ña­la que «tal co­mo acre­di­tan os in­for­mes téc­ni­cos que acom­pa­ñan ás fac­tu­ras emi­ti­das o3 e o 10 de se­tem­bro de 2015 por im­por­tes de 4.764,38 eu­ros e 8.984,25 eu­ros, res­pec­ti­va­men­te, por un­ha das em­pre­sas ás que con maior fre­cuen­cia re­co­rre o go­berno mu­ni­ci­pal, os do­cu­men­tos de pa­go fo­ron de­vol­tos por fal­ta de con­sig­na­ción or­za­men­ta­ria e ta­mén por­que, se­gun­do a xe­fa de ser­vi­zo de Cultura e Tu­ris­mo, na re­la­ción de tra­ba­llos apor­ta­da fi­gu­ran ac­ti­vi­da­des an­te­rio­res á pre­sen­ta­ción do or­za­men­to (xa­nei­ro 2015 e o or­za­men­to ten da­ta 9 de se­tem­bro)».

Pa­ra el PP hay prue­bas del des­con­trol ab­so­lu­to. Se­gún se­ña­la en el «in­for­me dos ser­vi­zos in­for­má­ti­cos, que in­di­can non é po­si­ble com­pro­bar nes­te mo­men­to é a dis­po­ñi­bi­li­da­de da apli­ca­ción nas da­tas in­di­ca­das, que de­be­ría­se ter con­tro­la­do por par­te do res­pon­sa­ble do pro­xec­to e su­pon­se que se te­ría fei­to no seu mo­men­to, ao tem­po que ad­vir­ten de que es­ta com­pro­ba­ción

de­be­ría rea­li­za­la o res­pon­sa­ble do pro­xec­to ao co­ñe­cer en de­ta­lle as es­pe­ci­fi­ca­cións co­mu­ni­ca­das no seu mo­men­to á em­pre­sa desen­vol­ve­do­ra da apli­ca­ción».

Ex­pe­rien­cias an­te­rio­res

Pa­ra Cas­ti­ñei­ra, «o máis gra­ve é que cho­ve so­bre mo­lla­do, por­que es­te pa­ga­men­to che­ga des­pois de que no an­te­rior re­co­ñe­ce­men­to ex­tra­xu­di­cial de cré­di­to se in­cluí­se ou­tras fac­tu­ras da ta­qui­lla elec­tró­ni­ca do Con­ce­llo, ta­mén des­te de­par­ta­men­to e en idén­ti­cas cir­cuns­tan­cias de xes­tión de cos­tas aos fun­cio­na­rios». Cas­ti­ñei­ra quie­re sa­ber «que es­cu­ras ra­zóns hai de­trás do frac­cio­na­men­to en dous de ser­vi­zos que ben po­dían fi­gu­rar nun úni­co con­tra­to». Ex­pli­ca que «a pri­mei­ra das fac­tu­ras é pa­ra o man­te­men­to de con­ti­dos da APP de tu­ris­mo du­ran­te ca­tro me­ses e me­dio e, a se­gun­da, con­sis­te na ac­tua­li­za­ción con Apa­che Cor­do­va pa­ra fa­ce­la com­pa­ti­ble coa úl­ti­ma ver­sión do sis­te­ma ope­ra­ti­vo An­droid».

Pa­ra el por­ta­voz po­pu­lar re­sul­ta sos­pe­cho­so «que o ga­bi­ne­te da al­cal­día fo­ra o des­ti­na­ta­rio dal­gúns dos do­cu­men­tos».

En re­la­ción a otros pa­gos que for­man par­te del ex­pe­dien­te de re­co­no­ci­mien­to ex­tra­ju­di­cial de cré­di­to 3/2016, por im­por­te to­tal de 200.054,77 eu­ros, co­rres­pon­dien­te a 730 fac­tu­ras, des­ta­ca que «un blo­que de 529 mi­nu­tas de ener­xía eléc­tri­ca an­te­rio­res ao 31 de de­cem­bro de 2014 se abo­nan sen a ga­ran­tía e a cer­ti­fi­ca­ción ao 100% de que to­dos es­tes gas­tos se ti­ve­ran rea­li­za­do».

El gru­po mu­ni­ci­pal del PP ase­gu­ra que «nou­tros in­for­mes so­bre fac­tu­ras eléc­tri­cas os téc­ni­cos ad­vir­ten sis­te­ma­ti­ca­men­te de que é ne­ce­sa­rio que re­gu­lar­men­te se ve­ri­fi­quen os con­su­mos re­xis­tra­dos».

Jai­me Cas­ti­ñei­ra di­ce que llue­ve so­bre mo­ja­do en ma­te­ria de con­tra­tos

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.