Un­ha vi­si­ta po­lo por­to de Mu­gar­dos

La Voz de Galicia (Lugo) - - Alta Definición -

O pro­gra­ma es­tá ho­xe no por­to de Mu­gar­dos. Na ría de Ferrol ató­pa­se es­te en­cla­ve de per­so­na­li­da­de sin­gu­lar, con só 69 ma­ris­ca­do­res e ma­ri­ñei­ros ins­cri­tos na súa con­fra­ría. Tra­ba­llan a pes­ca de bai­xu­ra, prin­ci­pal­men­te mi­ños e na­sas, e re­co­llen ma­ris­cos co­mo a amei­xa, o ber­be­re­cho e a viei­ra. A tran­qui­li­da­de das súas au­gas fai des­ta un­ha con­tor­na ideal pa­ra a prác­ti­ca de de­por­tes náu­ti­cos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.