So­li­ci­tan a la Xun­ta que se de­cla­ren BIC dos puen­tes de ori­gen ro­mano en Ba­ra­lla

En la co­mar­ca de Os An­ca­res so­lo el de Ga­tín tie­ne esa ca­ta­lo­ga­ción, tam­bién pe­di­da des­de el 2009 pa­ra Pon­te de Cru­zul

La Voz de Galicia (Lugo) - - Provincia - SU­SO VA­RE­LA

El Co­lec­ti­vo Pa­tri­mo­nio dos An­ca­res aca­ba de so­li­ci­tar por es­cri­to, an­te la Xun­ta, que se de­cla­ren co­mo Ben de In­tere­sa Cul­tu­ral (BIC) dos puen­tes his­tó­ri­cos si­tua­dos ene Ba­ra­lla, Pon­te de Covas y Pon­te dos Ma­zos.

«A Pon­te de Covas é me­die­val, de po­si­ble ori­xe ro­ma­na, xa que por ela dis­co­rría un­ha va­rian­te da vía ro­ma­na XIX, abei­ra­da na zo­na po­los cas­tros ro­ma­ni­za­dos de Gun­dián, A Croa de Pousada, Ba­si­lle, Ber­se­los, Covas, Tras­pe­na, e ta­mén for­mou par­te dun ata­llo dun­ha va­rian­te do Camiño Fran­cés», ex­po­nen en la so­li­ci­tud.

Por su par­te, «a Pon­te dos Ma­zos si­túa­se na al­dea dos Ma­zos e, co­mo a de Covas, sal­va o río Nei­ra. A pon­te ac­tual da­ta do sécu­lo XVIII; pe­ro Amor Mei­lán re­la­cio­na a pon­te cun­ha an­ti­ga cal­za­da ro­ma­na e por ela pa­sa­ba o Camiño Real».

El his­to­ria­dor Xa­bier Mou­re, del co­lec­ti­vo an­ca­rino, se­ña­la: «A de­cla­ra­ción co­mo Ben de In­tere­se Cul­tu­ral des­tas pon­tes é fun­da­men­tal pa­ra a súa con­ser­va­ción. Am­bas as dúas, ade­mais de es­tar co­mi­das po­la ma­le­za, mos­tran apre­cia­bles da­nos nas súas es­tru­tu­ras. Por elas pa­san vehícu­los a mo­tor».

Es­te co­lec­ti­vo que de­fien­de el pa­tri­mo­nio de la co­mar­ca tam­bién pre­sen­tó la pro­pues­ta al Con­ce­llo de Ba­ra­lla, «quen amo­sou in­vo­lu­crar­se de for­ma ac­ti­va na pos­ta en va­lor des­tas in­fra­es­tru­tu­ras his­tó­ri­cas si­tua­das nun­ha con­tor­na na­tu­ral de gran be­le­za».

En la co­mar­ca, el úni­co puente de­cla­ra­do co­mo BIC es el si­tua­do en Pon­tes de Ga­tín, en Be­ce­rreá. En el año 2009, el Con­ce­llo de Be­ce­rreá so­li­ci­tó es­ta ca­ta­lo­ga­ción pa­ra Pon­te de Cru­zul «pe­ro, trans­co­rri­dos máis de cin­co anos sen re­ci­bir res­pos­ta, den­de o no­so co­lec­ti­vo fi­xe­mos ou­tra so­li­ci­tu­de no ano 2015 pa­ra que se re­sol­ve­se o ex­pe­dien­te que, por tra­tar­se dun­ha pon­te si­tua­da na an­ti­ga N-VI, co­rres­pón­de­lle ao Mi­nis­te­rio de Fo­men­to», ex­pli­ca Mou­re.

Los pa­sos so­bre el río Nei­ra de Pon­te dos Ma­zos y Pon­te de Covas tie­nen da­ños y ma­le­za.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.