A gran se­du­ción

La Voz de Galicia (Lugo) - - Alta Definición -

22.45 TVG 2 Ca­na­dá. 2013. 110 min. Di­rec­tor: Don McKe­llar. In­tér­pre­tes: Bren­dan Glee­son, Tay­lor Kitsch. Non hai vi­da me­llor que a das pe­que­nas vi­las. Os ve­ci­ños de­be­rán con­ven­cer a un mé­di­co mo­zo de que vaia pa­ra alí e po­der ama­rrar­se un­ha fá­bri­ca que da­ría tra­ba­llo ao lu­gar. Agra­da­ble co­me­dia co­ral. da ca­na­dia­na ho­mó­ni­ma de Jean-Fra­nçois Pou­liot.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.