Ou­ren­se mer­gú­lla­se nas súas fes­tas

La Voz de Galicia (Lugo) - - Alta Definición -

Ou­ren­se mer­gú­lla­se na ce­le­bra­ción das Fes­tas do Cor­pus e o pro­gra­ma pre­sen­ta­do por Noe­lia Ote­ro amo­sa­rá ho­xe o ecua­dor da fes­ta, no día en que co­me­zan os gran­des con­cer­tos. Ha­be­rá va­rias co­ne­xións en di­rec­to con pun­tos des­ta­ca­dos da ce­le­bra­ción, co­mo o con­cer­to de Ariel Rot na Pra­za Maior ou as ac­ti­vi­da­des mu­si­cais na Pra­za do Fe­rro. DISCOVERY MAX

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.