Ab­sol­tos tres mo­zos acu­sa­dos de fa­cer pin­ta­das nun tren

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

Tres mo­zos aos que acu­sa­ban de fa­cer pin­ta­das nun tren que es­ta­ba es­ta­cio­na­do na es­ta­ción de Ri­ba­deo fo­ron ab­sol­tos po­la ti­tu­lar do Xul­ga­do do Pe­nal 1 de Lu­go. A de­ci­sión adop­tou­na on­te, xor­na­da na que os ra­pa­ces acu­di­ron ao xuí­zo no que xa o fis­cal non pui­do for­mu­lar acu­sa­ción por fal­ta de pro­bas. A com­pa­ñía fe­rro­via­ria ta­xou os da­nos oca­sio­na­dos en máis de tres mil eu­ros. Un dos acu­sa­dos xa fo­ra de­ti­do ou­tra vez por fei­tos si­mi­la­res.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.