ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Lugo) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Xor­na­da de tra­ba­llo, es­pe­cial­men­te can­do im­pli­ca un es­for­zo con­si­de­ra­ble. Prin­ci­pio es­pi­ri­tual do ser hu­mano. 2 Vi­la e con­ce­llo en­tre San­tia­go e A Co­ru­ña. Ver­da­dei­ro, que exis­te. 3 Do­ce du­cias. O mes­mo ca “aguia”. 4 Con­trac­ción de pre­po­si­ción e ar­ti­go mas­cu­lino plu­ral. Ho­mes de pel moi es­cu­ra.

5 Sím­bo­lo do car­bono. Chú­fa­na, gá­ba­na. 6 Cha­par, en­gu­lir. Sím­bo­lo do ni­tró­xeno. 7 Re­ma­tar. Fa­bri­cas, cons­trúes, le­vas a ca­bo. 8 Ele­men­to esen­cial dun vehícu­lo. Uten­si­lio pa­ra ven­ti­lar­se. 9 Mar in­te­rior de Asia. Fa­cer as (...), re­con­ci­liar­se, po­ñer­se a ben.

10 Ci­lin­dro pa­ra api­soar. An­sia, desexo. VERTICAIS 1 Brin­ca, en­re­da, prac­ti­ca un­ha ac­ti­vi­da­de lú­di­ca. De­ter ou de­ter­se. 2 Equi­vo­ca­ción. Afo­go, aba­fo, ata­fe­go. 3 Dis­traí­dos, apam­pa­dos. Ceo da bo­ca. 4 Ca­be­za de gan­do. Gran­de ani­mal ma­mí­fe­ro que foi moi im­por­tan­te co­mo me­dio de trans­por­te. 5 Fi­gu­ra­da­men­te, pa­san moi­ta ca­lor. Di­vin­da­de so­lar do an­ti­go Exip­to. 6 Pro­no­me de ter­cei­ra per­soa. La­bor que se fai coas bes­tas nos cu­rros. 7 Re­xión his­tó­ri­ca de Es­pa­ña. Ca­fe­te­ría. 8 Par­ce­la de te­rra den­tro dun­ha agra. Ca­ra, ros­tro. 9 Xe­ne­ral car­ta­xi­nés da fa­mi­lia Bar­ca que fun­dou a ac­tual ca­pi­tal de Me­nor­ca. Aro que se pon nun de­do. 10 Am­pea, ar­fa, ba­fe­xa. In­gre­dien­te do xa­bón.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.