Re­en­cuen­tro emo­ti­vo en Lu­go

La Voz jun­ta a un ve­cino de Ri­bei­ra de Pi­quín na­ci­do en un di­fí­cil par­to y al mé­di­co que aten­dió a su ma­dre

La Voz de Galicia (Lugo) - - Portada - SU­SO VA­RE­LA / MANUEL F.

Gu­mer­sin­do Re­go (A Fon­sa­gra­da, 1939) fue du­ran­te 42 años mé­di­co en el Hos­pi­tal Ge­ne­ral de As­tu­rias, del que lle­gó a ser je­fe del Ser­vi­cio de Neu­mo­lo­gía Ocu­pa­cio­nal. Pe­ro en una tra­yec­to­ria tan di­la­ta­da nun­ca ol­vi­da­rá su pri­mer ac­to de ser­vi­cio co­mo doc­tor. Fue una no­che de fe­bre­ro de 1966 y ape­nas lle­va­ba 24 ho­ras en su des­tino, en el mu­ni­ci­pio lu­cen­se de Ri­bei­ra de Pi­quín, cuan­do re­ci­bió el avi­so de que una mu­jer te­nía un par­to com­pli­ca­do. «O ma­ri­do con­tou­me que a súa mu­ller le­va­ba va­rios días de par­to. Nun­ca asis­ti­ra a un, co­mo moi­to vi­ra al­gun­ha prác­ti­ca de lon­xe na ca­rrei­ra», re­cuer­da aho­ra me­dio si­glo des­pués.

Subido a lo­mos de su ca­ba­llo, ca­bal­gó de no­che por las mon­ta­ñas de Ri­bei­ra de Pi­quín pa­ra en un via­je de dos ho­ras lle­gar a la al­dea de A Bi­duei­ra, de una so­la ca­sa. «Can­do che­guei, vin que non era un par­to nor­mal, ha­bía un­ha mu­ller con con­vul­sións e cunha for­te he­mo­rra­xia. Ti­ven que apli­car­lle un tran­qui­li­zan­te e co­me­zar a tra­ba­llar nun plan de eva­cua­ción ata Lu­go. ¡E iso que pa­ra min foi un mo­men­to de moi­to es­trés!».

Re­go re­cuer­da que con la ayu­das de los ve­ci­nos de la zo­na im­pro­vi­sa­ron una ca­mi­lla pa­ra tras­la­dar mon­te aba­jo a la mu­jer has­ta Mei­ra y lue­go lle­var­la en ta­xi a la con­sul­ta del doc­tor Plá­ci­do Vi­la, en Lu­go. «Da­que­la, co­mo non ha­bía ca­mi­ños nin trac­to­res, era usual po­ñer un xar­gón —col­chón es­trei­to cheo de fo­llas de mi­llo, se­das de co­cho ou la de ove­lla)— e des­pois co­lo­car o en­fer­mo por en­ri­ba, atado na es­ca­da, e con dous ho­mes que se in­ter­cam­bia­ban ao can­sar, e le­va­ban ata on­de fo­ra a ca­mi­lla de ma­dei­ra», ex­pli­ca Re­go. Es­te mé­di­co ju­bi­la­do, que vi­ve en­tre Gi­jón y su A Fon­sa­gra­da na­tal, in­di­ca que su­po días des­pués que el par­to ha­bía si­do sa­tis­fac­to­rio, lo cual le ali­vió. A los po­cos me­ses aban­do­nó el pues­to de Ri­bei­ra de Pi­quín pa­ra ir­se a la mi­li y lue­go ya in­gre­sar en el hos­pi­tal as­tu­riano. Nun­ca más re­gre­só a aquel lu­gar de su pri­me­ra in­ter­ven­ción co­mo doc­tor.

Aque­lla his­to­ria con fi­nal fe­liz vol­vió a re­cor­dar­se con el re­en­cuen­tro que La Voz de Ga­li­cia pro­pi­ció en la al­dea de Ri­bei­ra de Pi­quín en­tre el mé­di­co pri­me­ri­zo y aquel be­bé, hoy ya un hom­bre de 51 años, y co­no­ci­do co­mo Pe­pe da Bi­duei­ra. Nin­guno de los dos se co­no­cía, a pe­sar in­clu­so de que am­bos vi­ven des­de ha­ce dé­ca­das en Gi­jón. «Pres­tou­me sau­dar ao ‘neno’, foi al­go agra­da­ble e com­pro­bei que pa­ra el e pa­ra a súa mu­ller ta­mén foi ines­que­ci­ble», se­ña­la Re­go.

Pa­ra Pe­pe da Bi­duei­ra, de pro­fe­sión car­pin­te­ro me­tá­li­co, el en­cuen­tro «foi un­ha sor­pre­sa e al­go que non es­que­ce­rei». Cuan­do lle­gó a la ca­sa de sus pa­dres, que aban­do­nó a los 9 años cuan­do emi­gra­ron a As­tu­rias, Pe­pe da Bi­duei­ra es­ta­ba al­go ner­vio­so. No co­no­cía a la per­so­na que te­nía en­fren­te. Cuan­do se le cuen­ta quién es, la ale­gría en sus ojos y en los de su mu­jer era evi­den­te. «Con­tá­ran­me de neno que o par­to fo­ra com­pli­ca­do, ¡e ago­ra ver ao mé­di­co que aten­deu á mi­ña nai!». Una vez ro­to el mie­do ini­cial y en la co­ci­na de la ca­sa que aún man­tie­ne abier­ta Pe­pe da Bi­duei­ra, co­men­za­ron a bro­tar las his­to­rias acer­ca de aque­lla no­che de in­vierno y so­bre có­mo era la vi­da en 1966.

«Ho­xe pa­re­ce ex­tra­ño to­da aque­la pe­ri­pe­cia, pe­ro nun par­to, ir ao mé­di­co era o úl­ti­mo re­cur­so e moi­tas ve­ces xa era tar­de. An­tes, a vi­da va­lo­rá­ba­se me­nos, era me­nos segura, man­dá­ban­te á gue­rra, non ha­bía pe­ni­ci­li­na, ha­bía atra­cos vio­len­tos, pe­le­xas con na­va­llas nas fes­tas, po­días caer dun cas­ti­ñei­ro que es­ta­bas a po­dar... a per­cep­ción do ris­co e da mor­te era maior», ex­pli­ca Re­go con la pers­pec­ti­va de los años. Su pri­mer ca­so, el «be­bé» Pe­pe da Bi­duei­ra, sí re­cuer­da que la vi­da de un ni­ño en una al­dea ga­lle­ga ha­ce me­dio si­glo «era ás ve­ces moi di­fí­cil, e ou­tras moi fe­liz. Con cal­que­ra cou­sa xa vi­vía­mos con­ten­tos. Ho­xe os ne­nos te­ñen de to­do e non lles va­le de na­da». Re­go y Pe­pe se abra­zan y pro­me­ten ver­se en Gi­jón. Tras 51 años, un nue­vo fi­nal fe­liz.

«Hai me­dio sécu­lo a vi­da va­lo­rá­ba­se me­nos, a per­cep­ción dos ris­cos e da mor­te era maior» Gu­mer­sin­do Re­go Ex­je­fe de Neu­mo­lo­gía Ocu­pa­cio­nal «A vi­da dun neno na al­dea era ás ve­ces di­fí­cil e ou­tras moi fe­liz. Con pou­co, vi­vía­mos con­ten­tos» Pe­pe da Bi­duei­ra Ve­cino de Ri­bei­ra de Pi­quín

MANUEL

Gu­mer­sin­do Par­do re­gre­só adon­de empezó co­mo mé­di­co.

MANUEL

Gu­mer­sin­do Re­go y Pe­pe da Bi­duei­ra de­lan­te de la es­ca­le­ra en la que tras­la­da­ron a la par­tu­rien­ta.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.