Os se­gre­dos da Pa­no­ra­ma e So­la­ra

La Voz de Galicia (Lugo) - - Alta Definición -

Javi Ro­cha e Pa­tri San­ta­na se­rán os en­car­ga­dos de mos­trar aos ga­le­gos as me­llo­res or­ques­tras e gru­pos de Ga­li­cia nes­te no­vo pro­gra­ma da TVG. Des­cu­bri­ran­se no pro­gra­ma de ho­xe as du­ras se­sións co­reo­grá­fi­cas; os seus en­saios mu­si­cais e os se­gre­dos me­llor gar­da­dos de dúas or­ques­tras: Pa­no­ra­ma e So­la­ra... Ade­mais, so­me­te­ran­se a exa­me os seus es­ti­lis­mos máis atre­vi­dos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.