Ac­tos sen pa­rar na fin da fes­ta

O des­fi­le de alum­nos de 21 co­le­xios e o ac­to fi­nal no Par­que Rosalía, ci­tas de ho­xe

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

O úl­ti­mo día das fes­tas de Arde Lu­cus ten su­fi­cien­tes atrac­ti­vos co­mo pa­ra non per­de­los. Ha­be­rá súas ci­tas des­ta­ca­das, un­ha ben ce­di­do e ou­tra no sol­por. A pri­mei­ra é o des­fi­le de alum­nos de ata 21 cen­tros edu­ca­ti­vos do mu­ni­ci­pio, que le­van o cur­so pre­pa­ran­do to­do pa­ra es­ta xor­na­da. Par­ti­rá ás on­ce da ma­ñá des­de San Mar­cos. A ou­tra ci­ta se­rá ás no­ve da noi­te no Par­que Rosalía, co se­lo da paz en­tre as tro­pas cas­tre­xas e ro­ma­nas.

DO­MIN­GO, DÍA 2

11:05. San Mar­cos. Saí­da des­fi­le dos co­le­xios.

11:15 a 20:00. Cas­tra de Lu­cus Au­gus­ti (Ca­rril dos For­nos). Obra­doi­ro de ces­te­ría. Pos­ta en mar­cha da bom­ba de au­ga dos ui­gi­les ro­ma­nos, pa­seos en cuá­dri­ga. De­se­ños de es­cu­dos, ela­bo­ra­ción de ali­men­tos cas­tre­xos, es­co­la de Le­xio­na­rios, ex­po­si­ción de pa­no­plia ga­lai­ca, Lan­cea e pren­di.

11:45. Can­ti­ño Ne­me­sio Co­bre­ros. Cal­co de pe­tro­gli­fos.

12:00. Santa Ma­ría. Do­mi­ni­ca Lu­cen­sium. Hi­pó­cri­ta Tea­tro

12:10. Pra­za Maior. Or­di­ne Mu­ta­tio. Ins­tru­ción e tác­ti­ca mi­li­tar

12:15. San­to Do­min­go. Asam­blea das mu­lle­res Nos­trum Cai.

12:20. Hor­ta do Se­mi­na­rio. Obra­doi­ros in­fan­tís.

12:30. Hor­ta do Se­mi­na­rio e rúas. Tam­bo­res de Bra­ga

12:35. Pra­za da Cons­ti­tu­ción. Obra­doi­ro de es­cri­tu­ra

12:40. San Mar­cos. As fi­llas de Apo­lo.

12:45. Por­ta Mi­ñá. Pug­nae Phi­lo­sop­hi­cae. Juan Ca­saue­tei­ro.

12:50. Xar­díns Mu­seo. Asem­blea­rias de Lu­cus Au­gus­ti.

13:00. Santa Ma­ría. Mu­nus atlé­ti­ca. Ars Di­mi­can­di. 13:05. San­to Do­min­go. Do­mi­ni­ca Lu­cen­sium. Hi­pó­cri­ta Tea­tro 13:10. Pra­za Maior Pe­ro qué deu­ses? Mi­to­lo­xía de Lu­cus Au­gus­ti 13:15. Cam­po Cas­te­lo. Asam­blea das mu­lle­res Nos­trum Cai. 13:45. Pra­za Maior. Acu­sa­tio a Liuia Au­gus­ta. Ves­tais de Lu­cus Au­gus­ti. 14:00. Pra­za Maior. Xuí­zo a Liuia Au­gus­ta. Se­na­tus de Lu­cus Au­gus­ti. Lo­go, do tem­plo das Ves­tais ca­ra a pra­za do Can­ti­ño Sup­pli­cium, cas­ti­go á Ves­tal. 16:20. San Mar­cos. Donación de vi­ño e froi­ta ao deus Ba­co. 16:30. Por­ta Mi­ñá. Bau­ti­zos cel­tas.

16:35. Pra­za Maior e rúas da ci­da­de

Tam­bo­res de Bra­ga. 16:45. Ta­ra­nis na rúa 17:00. Quios­co da Pra­za Maior Vo­das ro­ma­nas 17:05. Santa Ma­ría. Ti­to Lino II 17:15. Lugh na rúa. 17:30. Cam­po Cas­te­lo e po­las rúas. Di­ti­ram­bos en ho­nor a Ba­co 17:45 Pra­za Maior. Co­bro de im­pos­tos. 18:10. Cam­po Cas­te­lo Fauno 18:15. San Mar­cos. Mu­nus Gla­dia­to­ria. Ars Di­mi­can­di 18:20. Pra­za Maior. Or­di­ne Mu­ta­tio. For­ma­cións de com­ba­te 18:30. Por­ta Mi­ñá. Vo­das cel­tas. 18:35 h. Xar­díns Mu­seo. Ora­cu­lum Fa­ti. 19:00. Cam­po Cas­te­lo. Pug­nae phi­lo­sop­hi­cae. Juan Ca­saue­tei­ro. 19:30. Pra­za Maior e rúas da ci­da­de Bes­tas do Tár­ta­ro. Fauno 20:30. Ta­ra­nis na rúa 21:00. Par­que Rosalía. Ac­to fi­nal das le­xións ro­ma­nas e das tri­bos cas­tre­xas 22:00. Santa Ma­ría. Mu­nus Atlé­ti­ca Ars Di­mi­can­di. ARDE MIÚ­DO. JUN­TO A SAN­TO DO­MIN­GO 11:00 a 14:00 h. e de 16:30 a 22:30 h. Pra­za do Fe­rrol. Lu­dus Lu­cus Xo­gos pa­ra ne­nos/as. 11:30 a 13.30 h. Ma­ce­llum / Ca­le­lla do Hos­pi­tal Obra­doi­ros in­fan­tís Ca­rrei­ra en ca­ba­li­ños / Bo­los cas­tre­xos / Dis­có­bo­lo to­lo. 17:30 a 19:30 h. Ma­ce­llum / Ca­le­lla do Hos­pi­tal Obra­doi­ros in­fan­tís De­rri­ba ao Ro­mano / Per­di­dos na mu­ra­lla / Pin­tan­do es­pa­das.

ÓS­CAR CELA

21.00 ho­ras. Fi­nal no Par­que Rosalía.

ÓS­CAR CELA

11.00 ho­ras. Des­fi­le in­fan­til.

13.00, 18.15 y 22.00. Gla­dia­do­res

16.30 ho­ras. Bau­ti­zos cel­tas.

13.45 ho­ras. Se­na­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.