Luar na Lu­bre e ami­gos no adeus a Emilio do Pan­do

La Voz de Galicia (Lugo) - - Provincia -

Fa­mi­lia­res, ami­gos e mú­si­cos, en­tre eles in­te­gran­tes do gru­po Luar na Lu­bre, des­pe­di­ron on­te pola tar­de a Emilio Pérez Ál­va­rez, Emilio do Pan­do, to­do un re­fe­ren­te na Fon­sa­gra­da e no mun­do da mú­si­ca tra­di­cio­nal ga­le­ga. Tra­tá­ba­se dun ho­me po­li­fa­cé­ti­co, xa que foi xas­tre, en­fer­mei­ro, ven­de­dor de elec­tro­do­més­ti­cos, de co­ches, ades­tra­dor do Fon­sa­gra­da F.C. e xu­bi­lou­se co­mo car­tei­ro. Foi un dos fun­da­do­res do mu­seo fon­sa­gra­dino, de va­rios gru­pos de mú­si­ca e de An­ta­ru­xas e Sor­tei­ros. Pe­ro a súa in­fluen­cia mu­si­cal, re­co­ñe­ci­da por Luar na Lu­bre e Mi­lla­doi­ro, de­beu­se á in­ter­pre­ta­ción da gai­ta, a trom­pa o bi­rim­bao, en­tre ou­tros. Fa­le­ceu o sá­ba­do aos 85 anos.

FO­TO MANUEL

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.