Alum­nos de vin­te paí­ses par­ti­ci­pan no cur­so de ga­le­go da RAG

No pro­gra­ma in­ter­na­cio­nal, que cum­pre trin­ta anos, co­la­bo­ran a Xun­ta, a Depu­tación da Co­ru­ña e a USC

La Voz de Galicia (Lugo) - - Cultura - EM­MA ARAÚJO

Máis dun cen­to de mo­zos e mo­zas de vin­te na­cio­na­li­da­des (Ale­ma­ña, Aus­tria, Bra­sil, Reino Uni­do, Ca­na­dá, Re­pú­bli­ca Checa, Chi­le, Croa­cia, Cu­ba, Es­ta­dos Uni­dos, Hun­gría, In­dia, Ita­lia, Mé­xi­co, Po­lo­nia, Ro­ma­nía, Por­tu­gal, Ucraí­na, Xa­pón e de di­fe­ren­tes au­to­no­mías de Es­pa­ña) par­ti­ci­pan es­te ano no pro­gra­ma Ga­le­gos sen fron­tei­ras, que se desen­vol­ve ata fi­nais de mes na en San­tia­go e na Co­ru­ña.

Es­ta ac­ti­vi­da­de, que or­ga­ni­za a Real Aca­de­mia Ga­le­ga (RAG), en co­la­bo­ra­ción co Ins­ti­tu­to da Lin- gua Ga­le­ga (USC), a Se­cre­ta­ría Xe­ral de Po­lí­ti­ca Lin­güís­ti­ca e a Depu­tación da Co­ru­ña, cum­pre trin­ta anos de in­ten­so tra­ba­llo.

Oi­ten­ta alum­nos for­ma­ran­se ata o día 24 na ca­pi­tal ga­le­ga e os vin­te res­tan­tes desen­vol­ve­rán o pro­gra­ma na Co­ru­ña, con ac­ti­vi­da­des co­múns que in­clúen a súa par­ti­ci­pa­ción en ac­tos cul­tu­rais e vi­si­tas. Pe­ro o me­llor re­ma­te a súa ex­pe­rien­cia, co­mo lles su­xe­riu a vi­ce­pre­si­den­ta da Depu­tación, Go­ret­ti San­ma­rín, se­ría que am­plia­sen a súa pre­sen­za en Ga­li­cia pa­ra par­ti­ci­par na Fei­ra das In­dus­trias Cul­tu­rais, Cul­tur­gal, e re­ma­tar coas fes­tas do Após­to­lo.

Víc­tor F. Frei­xa­nes, pre­si­den­te da RAG, lem­brou no ac­to de San­tia­go un poe­ma de Álvaro Cun­quei­ro ins­pi­ra­do nas can­ti­gas de ami­go pa­ra adian­tar­lle aos par­ti­ci­pan­tes no cur­so que can­do mar­chen le­va­rán «sau­da­de de nós, mo­rri­ña de nós», por­que así pa­sou con moi­tos dos alum­nos de cur­sos an­te­rio­res, ata o pun­to de que non son pou­cos os ca­sos de par­ti­ci­pan­tes nes­te pro­gra­ma que fi­ca­ron en Ga­li­cia ou desen­vol­ven a súa ac­ti­vi­da­de aca­dé­mi­ca en con­tac­to co ga­le­go.

Valentín Gar­cía, se­cre­ta­rio xe­ral de Po­lí­ti­ca Lin­güís­ti­ca, par­ti­ci­pou na pre­sen­ta­ción dos cur­sos en San­tia­go e na Co­ru­ña, des­ta­can­do nos seus dis­cur­sos que «na ac­tua­li­da­de, o ga­le­go é ob­xec­to de es­tu­do en 15 paí­ses en vir­tu­de dos acor­dos que a Xun­ta ten es­ta­ble­ci­dos con 35 uni­ver­si­da­des», si­na­lan­do ta­mén que nes­te mo­men­to a Re­de de Lec­to­ra­dos e Cen­tros de Es­tu­dos Ga­le­gos for­ma a máis de mil alum­nos, al­gúns dos ca­les par­ti­ci­pan no pro­gra­ma Ga­le­go sen fron­tei­ras.

Kla­ra Ko­zul, Ivo­na Lou­re­ko­vic e Ma­ri­na Ca­mar­go son tres do cen­to de alum­nos do pro­gra­ma des­te ano e on­te acu­di­ron ao ac­to de pre­sen­ta­ción do cur­so. Ko­zul e Lou­re­ko­vic son croa­tas e es­tu­dan lin­guas en Za­dar. As dúas re­ci­bi­ron bol­sa pa­ra par- ti­ci­par por pri­mei­ra vez nes­te pro­gra­ma e, ma­lia a que non fa­lan ga­le­go, re­co­ñe­cen o seu in­tere­se por el. O que si en­ten­de­ron e a men­sa­xe de que «Ga­li­cia en­gan­cha», un­ha idea que ta­mén ca­lou en Ma­ri­na Ca­mar­go, es­tu­dan­te de Mallorca, que par­ti­ci­pa nes­te pro­gra­ma por pri­mei­ra vez. «Me en­can­ta­ría co­no­cer to­das las len­guas que se ha­blan en Es­pa­ña por­que eso es al­go que en­ri­que­ce mu­cho nues­tro país y no de­be­mos per­der­lo», afir­ma.

XOÁN A. SO­LER

Os alum­nos par­ti­ci­pan­tes no cur­so afir­ma­ron on­te que «Ga­li­cia en­gan­cha».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.