Ho­me­na­xe ó pan de Cea

La Voz de Galicia (Lugo) - - Alta Definición -

Es­ta noi­te o pro­gra­ma So­pa de Fes­ta vol­ve con­vi­dar os es­pec­ta­do­res a ver un­ha das ce­le­bra­cións gas­tro­nó­mi­cas ga­le­gas con máis so­na. Nes­ta oca­sión, o equi­po do pro­gra­ma via­xou ata a lo­ca­li­da­de ou­ren­sá de Cea pa­ra com­par­tir e ho­me­na­xear un dos man­xa­res máis an­ti­gos e de máis tra­di­ción en Ga­li­cia: o Pan de Cea, da­ta­do no sécu­lo XIII.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.