Fe­ri­das tra­ta­das sem­pre con pro­pó­leo de abe­llas de col­meas da se­rra

La Voz de Galicia (Lugo) - - Agenda -

O sou­to da Rui­bal es­tá for­ma­do por 53 cas­ti­ñei­ros de gran­des di­men­sións. Se­gun­do a in­for­ma­ción que ma­ne­xa a Fun­da­ción Uxío No­vo­ney­ra, o máis novo ten tres­cen­tos anos de an­ti­güi­da­de. A coope­ra­ti­va que o xes­tio­na non fai nes­tes cas­ti­ñei­ros máis podas que as de­no­mi­na­das clí­ni­cas, as obri­ga­das pa­ra man­ter a saú­de do exem­plar. Tra­tan así de non al­te­rar o as­pec­to do sou­to. Can­do te­ñen que fa­cer podas coidan as fe­ri­das do cas­ti­ñei­ro con pro­pó­leo de mel de col­meas do Cou­rel pa­ra evi­tar que a ár­bo­re se in­fec­te con chan­cro ou ou­tras en­fer­mi­da­des.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.