O novo éxo­do

La Voz de Galicia (Lugo) - - Opinión -

Cen­tos de ci­da­dáns afri­ca­nos e asiá­ti­cos im­pe­li­dos po­las gue­rras, a per­se­cu­ción ideo­ló­xi­ca, a fa­me ou a fa­lla dun ho­ri­zon­te digno, se­guen a cru­zar (con fre­cuen­cia a in­ten­tar cru­zar) o mar Me­di­te­rrá­neo ca­ra Eu­ro­pa na pro­cu­ra dun fu­tu­ro me­llor; dei­xan­do atrás fa­mi­lia, cul­tu­ra, so­ños…

Moi­tos non o lo­gran. Moi­tos en­te­rran no mar as súas es­pe­ran­zas, con­ver­ten­do o Ma­re

Nos­trum (sím­bo­lo de des­en­ro­lo e cul­tu­ras mi­le­na­rias) nun Ma­re Mor­tis.

Na his­to­ria da hu­ma­ni­da­de exis­tiu o éxo­do. Pe­ro iso non po­de le­var­nos a acep­tar co­mo nor­mal un­ha si­tua­ción que, na ac­tua­li­da­de, es­tá a con­ver­ter­se nun pe­sa­de­lo pa­ra a cul­tu­ra oc­ci­den­tal.

MA­NO­LO ROMASANTA TOUZA. SIGÜEIRO (ORO­SO).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.