ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Lugo) - - Pasatiempos - Darío X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Ma­te­ria cal­ca­ria de ori­xe ani­mal que for­ma gran­des arre­ci­fes. Es­pe­cie de abri­go sol­to e sen man­gas.

2 Aca­nea. Es­ti­mar moi­to. 3 Pro­no­me de se­gun­da per­soa. Re­má­ta­na. 4 Dei­ca. Ano­xan, irri­tan, en­fu­re­cen. 5 Par­ti­do, cre­ba­do. No­me da avoa ma­ter­na de Cris­to. 6 In­ter­xec­ción pa­ra man­dar le­van­tar. La­brar a te­rra. 7 Fa­lan­do dun re­lo­xo, mar­ca me­nos ho­ra da de­bi­da. Do­ce me­ses. 8 Fe­rra­men­ta pa­re­ci­da a un­ha fou­ci­ña, pe­ro máis pe­que­na e de fo­lla máis gro­sa. Artigo mas­cu­lino plu­ral. 9 Pre­zo fi­xa­do ofi­cial­men­te. Froi­to de ca­gu­ña moi oleo­so. 10 Ob­xec­tos en for­ma de co­roa cir­cu­lar. Re­la­ti­vo aos bar­cos e á na­ve­ga­ción.

VERTICAIS 1 Ir (...), ir bus­car. Pe­que­na úl­ce­ra bran­ca que apa­re­ce nas mu­co­sas. 2 De­ce­so, fa­le­ce­men­to. Tro­nar, es­ta­ra­bou­zar. 3 Ba­tra­cio. Berro tra­di­cio­nal agudo, for­te e lon­go que ex­pre­sa ale­gría ou desafío. 4 No­me ára­be de Deus. Di­se das cou­sas ou das ma­te­rias que non dei­xan pa­sar a luz a tra­vés de­las. 5 Cer­to ver­niz moi du­ro. Des­ta ma­nei­ra.

6 An­ga, ar­me­la. Fran­cis­co (...), poe­ta ro­mán­ti­co ga­le­go. 7 Ca­sa pe­que­na e ca­ti­vei­ra. Me­di­da tra­di­cio­nal equi­va­len­te a de­za­seis li­tros. 8 Arran­xa­ra. Na nu­me­ra­ción ro­ma­na mo­der­na, ca­tro.

9 Tea pa­re­ci­da ao ve­lu­do, pe­ro máis co­rren­te. Or­ga­ni­za­ción po­lí­ti­ca ga­le­ga. 10 Val pi­re­nai­co de Ca­ta­lu­ña. Con­ce­llo do Bai­xo Mi­ño on­de se fan ex­ce­len­tes vi­ños bran­cos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.