ANUN­CIO: BOL­SA DE EM­PRE­GO

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

Por re­so­lu­ción da al­cal­día de da­ta 3 de xu­llo de 2017 se apro­ba­ron as Ba­ses de se­lec­ción pa­ra a crea­ción dun­ha Bol­sa de em­pre­go na ca­te­go­ría de Peóns pa­ra o Gru­po mu­ni­ci­pal de emer­xen­cias su­pra­mu­ni­ci­pais -GES-, pa­ra cu­brir fu­tu­ras con­tra­ta­cións la­bo­rais tem­po­rais. As de­van­di­tas Ba­ses es­ta­rán ex­pos­tas na pá­xi­na web e no ta­bo­lei­ro de anun­cios do Con­ce­llo de Qui­ro­ga. O pra­zo pa­ra a pre­sen­ta­ción de so­li­ci­tu­des é de 7 días há­bi­les, a con­tar des­de o día 4 de xu­llo de 2017.

Qui­ro­ga, 3 de xu­llo de 2017

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.