O cre­cho do ca­be­lo de Ro­sa­lía foi doa­do po­la fa­mi­lia her­dei­ra de Juan Na­ya á depu­tación

La Voz de Galicia (Lugo) - - Cultura -

O cre­cho do ca­be­lo de Ro­sa­lía de Cas­tro que a Depu­tación da Co­ru­ña lle en­tre­gou á fun­da­ción de Pa­drón que le­va o no­me da es­cri­to­ra foi doa­do po­los her­dei­ros de Juan Na­ya, xun­to con ou­tros bens de ca­rác­ter his­tó­ri­co ar­tís­ti­co, e non ven­di­do, co­mo se pu­bli­cou por erro. O gue­cho po­de­ra­se ver na Ca­sa de Ro­sa­lía de A Ma­tan­za a par­tir do día 15, xun­to cos tres ca­dros de Ovi­dio Mur­guía que en­tre­gou á depu­tación.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.