ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Lugo) - - Pasatiempos - Darío X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Pe­río­do de tem­po. 2 Pro­xec­til au­to­pro­pul­sa­do que le­va un­ha car­ga ex­plo­si­va e po­de al­can­zar gran­des dis­tan­cias. 3 An­sias, de­ga­ros. 4 De­pó­si­to es­trei­to e alon­ga­do dun mi­ne­ral, ben di­fe­ren­cia­do do res­to do te­rreo. Cas­te­lo de (...) e non vol­ve­rás, un que sae en con­tos po­pu­la­res. 5 Ele­men­to quí­mi­co do ti­po do fe­rro ou do ou­ro. Do re­vés, pin­tu­ra ar­tís­ti­ca nun­ha pa­re­de. 6 Na­quel si­tio. Re­za­ba. 7 Lim­par cun lí­qui­do. Be­ne­fi­cio, pro­vei­to. 8 Ale­gra, con­ten­ta. Po miú­do de fa­ri­ña. 9 Cer­ta cor azul. Lá­broa, cul­tí­voa. 10 De­ci­diu, ou es­per­tou, ou mes­mo lem­brou.

11 Es­tí­maos moi­to. 12 Con­trac­ción de pre­po­si­ción e ar­ti­go mas­cu­lino plu­ral.

VERTICAIS 1 Ca­ti­va, ruín. 2 Vi­xía­la, cói­da­la. 3 Pa­rei­na, ou pren­di­na. 4 Pun­to si­na­la­do co­mo fi­nal dun­ha ca­rrei­ra. O mes­mo ca “de­di­ca”. 5 Li­bro li­túr­xi­co que con­tén as lec­tu­ras e ora­cións ne­ce­sa­rias pa­ra a ce­le­bra­ción eu­ca­rís­ti­ca ca­tó­li­ca. Do re­vés, mo­les­tar, in­co­mo­dar, dar fra­ter­na. 6 De­mos­tra­ti­vo mas­cu­lino. Pa­rro­quia do con­ce­llo de Na­via de Suar­na. 7 Se­gre­do, dis­cre­ción ex­tre­ma. Can­cións tra­di­cio­nais por­tu­gue­sas de ca­rác­ter tris­te ou sau­do­so. 8 Cur­var un­ha va­ra. Deus gre­go do amor. 9 Caeu au­ga das nu­bes en for­ma de grans de xeo. 10 Uten­si­lio pa­ra fa­cer fu­ra­dos moi fi­nos. 11 Ali­men­to cho­vi­do do ceo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.