Ac­ti­vi­da­des cul­tu­rais gra­tis pa­ra 800 mo­zos

A Depu­tación pre­sen­tou a pro­gra­ma­ción pa­ra xu­llo e agos­to

La Voz de Galicia (Lugo) - - Agenda -

A Depu­tación de Lu­go pre­sen­tou o pro­gra­ma de ac­ti­vi­da­des cul­tu­rais pa­ra es­te ve­rán no que po­de­rán par­ti­ci­par, gra­tui­ta­men­te, 800 mo­zos de 7 16 anos da pro­vin­cia. Se­gun­do ex­pli­ca­ron o pre­si­den­te, Darío Cam­pos, e a depu­tada de Cul­tu­ra, Pi­lar Gar­cía, in­clúe­se un cam­pa­men­to de tea­tro ur­bano e 46 obra­doi­ros de dis­tin­tas dis­ci­pli­nas cul­tu­rais. To­da a in­for­ma­ción es­tá dis­po­ñi­ble en www.depu­tacion­lu­go.gal. O Cam­pa­men­to de Tea­tro Ur­bano se­rá en xu­llo e agos­to no casco his­tó­ri­co de Lu­go, pa­ra 120 ne­nos de 7 a 14 anos. Ins­cri­cións ata o 14 no 982 260 180. Ha­be­rá ca­tro gru­pos: - 17-31 xu­llo, 9.00-13.00h - 17-31 xu­llo, 16.00-20.00h - 1-9 agos­to, 9.00-13.00h - 1-9 agos­to, 16.00-20.00h

O Cen­tro de Ar­te­sa­nía e De­se­ño (Cen­trad) ofre­ce seis

obra­doi­ros pa­ra in­tro­du­cir aos mo­zos nos ofi­cios ar­te­sa­nais. Se­rán de 11.00 a 13.00. In­for­ma­ción no 982 210 066. - 10-14 xu­llo: En­ca­der­na­ción es­ti­lo tra­di­cio­nal xa­po­nés. A par­tir de 11 anos - 17-21 xu­llo: Mo­ble. A par­tir de 11 anos - 26 xu­llo-4 agos­to: Pe­que­nos in­ven­to­res. Des­de 8 anos - 7-11 agos­to: En­ca­der­na­ción es­ti­lo tra­di­cio­nal xa­po­nés - 16-18 e 21-25 agos­to: Cons­tru­ción de ins­tru­men­tos mu­si­cais. A par­tir de 10 anos - 28-31 agos­to: De­co­ra as túas pren­das. A par­tir de 11 anos

Ade­mais, a Depu­tación ofre­ce máis de 600 pra­zas pa­ra

40 obra­doi­ros nos mu­seos de Lu­go, Friol, Monforte e Cer­vo:

Mu­seo Pro­vin­cial de Lu­go

Ins­cri­cións: 982 242 112 Xu­llo - 4, 11.00-13.00h: Na ar­ca aber­ta, o xus­to pe­ca. 7-9 anos - 5, 11.30-13.30h: Le­tra Crea­ti­va (li­te­ra­tu­ra). 6-14 anos - 6 e 7, 11.30-13.30h: Cam­pa­men­to de ar­queo­lo­xía. 9-14 anos - 11, 11.30-13.00h, Es­ce­na­rios (Ar­tes plás­ti­cas). 6-14 anos - 12 e 13, 11.30-13.00h: Vo­lu­mes, fi­gu­ras, for­mas. 8-12 anos - 18, 19 e 20, 11.30-13.00h: Ma­ru­ja Ma­llo. 8-14 anos - 21, 11.30-13.30h: Ci­ne­ma. 6-14 anos - 27, 11.30-13.30h: Tea­tro Agos­to - 8, 9 e 10, 11.30-13.30h: Ar­queo­lo­xía pa­ra nen@s. 5-8 anos - 8, 9 e 19, 11.30-13.00h: Gra­va­do (Ex Li­bris). 10-16 anos - 5,6, 7 e 8, 11.30-13.00h: De con­tos. 12-15 anos - Ru­tas li­te­ra­rias: a do Bo­tón, a do Ga­to, a do Anel e a do Po­zo, ins­pi­ra­das en relatos de Con­tos de me­do no Mu­seo, no que par­ti­ci­pa­ron Ma­ri­lar Aleixandre, Fi­na Ca­sal­de­rrey, Xo­se A. Nei­ra Cruz e Antonio Rei­go­sa, ilus­tra­dos por Ja­vier Huer­ga. To­dos os sá­ba­dos, ás 11.30h

M. For­ta­le­za San Paio de Nar­la

Ins­cri­cións: 982 375 156 Xu­llo - 4, 12.00-14.00h: Le­tra Crea­ti­va - 7, 12.00-14.00h: Na ar­ca aber­ta, o xus­to pe­ca - 12 e 13, 12.00-14.00h: Fe­rro e acei­ro; de­fen­der San Paio é o pri­mei­ro! - 14, 12.00-14.00h: Es­ce­na­rios - 18, 12.00-14.00h: Ci­ne­ma - 20 e 21, 12.00-14.00h: Cam­pa­men­to de ar­queo­lo­xía - 26, 12.00-14.00h: Tea­tro Agos­to - 9 e 10, 12.00-14.00h: Ara que te ara­rás, a túa te­rra cul­ti­va­rás - 23 e 24, 12.00-14.00h: Ana­cos de luz na Ida­de Me­dia

Mu­seo Pa­zo de Tor

Ins­cri­cións: 982 165 534 Xu­llo - 6: Na ar­ca aber­ta, o xus­to pe­ca; - 7: Le­tra Crea­ti­va; - 13: Es­ce­na­rios; - 15: En­re­dan­do con fíos; - 19: Ci­ne­ma; - 22: A Guía; - 25: Tea­tro; - 27 e 28: Cam­pa­men­to De Ar­queo­lo­xía Agos­to - 4: Aba­neán­do­nos En Tor - 5: Co­ñe­cen­do Ga­li­za a tra­vés de Do­min­go Fon­tán

Mu­seo Pro­vin­cial do Mar

Ins­cri­cións: 982 594 572 Xu­llo - 5: Con­ver­té­mo­nos en ar­queó­lo­gos sub­acuá­ti­cos; 12: Gar­diáns do mar; - 13 e 14: Cam­pa­men­to De Ar­queo­lo­xía; - 19: No Mu­seo Re-So­pra; - 26: Ven­to Ma­rei­ro Agos­to - 2: Es­ce­na­rios; - 3: Tea­tro; - 4: Ci­ne­ma; - 10: Le­tra Crea­ti­va

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.