Pro­du­cións Tea­trais Ex­cén­tri­cas, ga­lar­dón de hon­ra Ro­ber­to Vidal Bo­la­ño

La Voz de Galicia (Lugo) - - Economía -

A 33.ª edi­ción da MIT (Mos­tra In­ter­na­cio­nal de Tea­tro de Ri­ba­da­via) con­ce­deu­lle o premio de hon­ra Ro­ber­to Vidal Bo­la­ño a Pro­du­cións Tea­trais Ex­cén­tri­cas —com­pa­ñía coa que Mo­fa e Be­fa ou Qui­co Ca­da­val pro­du­cen e dis­tri­búen as súas crea­cións—, «en cons­tan­te pes­cu­da das es­tra­te­xias do hu­mor e da ora­li­da­de ou da lin­gua­xe mu­si­cal». Na clau­su­ra da MIT ofre­ce­rán a súa pos­ta en es­ce­na de

de Va­lle-In­clán.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.