A lon­ga­me­tra­xe ga­le­ga «Dhogs» se­lec­cio­na­da pa­ra fes­ti­vais de Bos Ai­res e Lon­dres

La Voz de Galicia (Lugo) - - Cultura -

Ce­la­no­va aco­lle un­ha no­va edi­ción do Cur­so de Me­dios Au­dio­vi­suais que or­ga­ni­zan a Fun­da­ción Car­los Ca­sa­res e a Fa­cul­ta­de de Cien­cias So­ciais e de co­mu­ni­ca­ción da Universidade de Vigo. A se­gun­da xor­na­da de tra­ba­llo cen­trou­se de for­ma ex­clu­si­va na lon­ga­me­tra­xe Dhogs, de An­drés Go­tei­ra. De­fi­ni­da co­mo «un­ha fic­ción mul­ti­xé­ne­ro de tin­te fan­tás­ti­co», a cin­ta es­trea­ra­se no vin­dei­ro ou­tono e o seu di­rec­tor adian­tou on­te no en­con­tro de Ce­la­no­va que xa foi se­lec­cio­na­da pa­ra par­ti­ci­par en cer­ta­mes co­mo o Ba­fi­ci, de Bos Ai­res, e o Fright Fest de Lon­dres. Di­rec­tor, pro­du­to­res, ac­to­res —na me­sa re­don­da es­ti­ve­ron Miguel de Li­ra, Mo­rris, Me­la­nia Cruz e María Cos­tas—, e res­pon­sá­beis de son, mú­si­ca, dis­tri­bu­ción e co­mu­ni­ca­ción des­ve­la­ron aos alum­nos uni­ver­si­ta­rios as di­fe­ren­tes fa­ce­tas dun­ha pro­du­ción in­de­pen­den­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.