Lou­zán: «En ca­tro anos ca­se do­bra­mos o nú­me­ro de li­cen­cias do fútbol ga­le­go»

La Voz de Galicia (Lugo) - - DEPORTES - I. A.

A dos se­ma­nas de que la nue­va se­de co­ru­ñe­sa de la Fe­de­ra­ción Ga­lle­ga de Fútbol co­mien­ce a fun­cio­nar, el pre­si­den­te Rafael Lou­zán ofre­ció en una de sus sa­las una rue­da de pren­sa pa­ra ha­cer ba­lan­ce tras la de­ci­sión de la Xun­ta de in­te­grar el fútbol sa­la en la FGF.

«A ca­sa co­mún de to­dos aco­lle xa a moi­tas es­pe­cia­li­da­des: fútbol sa­la, fútbol gaé­li­co, fútbol ve­te­rano e, es­pe­cial­men­te, o fútbol fe­mi­nino, que es­ta­mos nun tra­ba­llo de am­plia­lo e de po­ten­cia­lo», ex­pli­có Lou­zán. «Ini­cia­mos o man­da­to con se­sen­ta mil li­cen­cias e es­pe­ra­mos pre­sen­tar­nos ca­tro anos des­pois dian­te da asem­blea do fútbol ga­le­go do­bran­do ca­se a ci­fra. É un tra­ba­llo de xes­tión. Os nú­me­ros es­tán aí», apos­ti­lló.

El pre­si­den­te des­ta­ca que la de­ci­sión de la Xun­ta es un gran pa­so ade­lan­te pa­ra su de­por­te. «Non foi un tra­ba­llo fá­cil, foi un­ha sin­gra­du­ra lon­ga que aca­bou moi ben pa­ra os in­tere­ses de deportistas e de clubs. Os be­ne­fi­cios son moi­tos, Ho­xe, cal­que­ra xo­ga­dor po­de­rá si­mul­ta­near fútbol e fútbol sa­la en ca­te­go­ría au­to­nó­mi­ca cun­ha soa li­cen­za, cun so cus­te de mu­tua­li­da­de e tra­mi­ta­la dian­te dun­ha soa fe­de­ra­ción. Os ár­bi­tros ta­mén po­de­rán fa­cer com­pa­ti­ble di­ri­xir par­ti­dos de fútbol e de fútbol sa­la».

«O no­so re­to é li­de­rar o fútbol sa­la en Es­pa­ña. Den­tro dun ano fa­la­re­mos da maior co­mu­ni­da­de en li­cen­cias nes­ta es­pe­cia­li­da­de e is­to axu­da­ra­nos a ser a ter­cei­ra fe­de­ra­ción de Es­pa­ña», agre­ga Lou­zán.

ALEJANDRA DEL RÍO

Rafael Lou­zán.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.