Os cre­gos ga­le­gos, su­pers­ti­cio­sos (1915)

La Voz de Galicia (Lugo) - - OPINIÓN - XESÚS ALON­SO MON­TE­RO

Hai al­gún tem­po lin un­ha car­ta moi re­ve­la­do­ra de Em­ma Cal­de­rón y de Gál­vez na que, de­cla­rán­do­se «ca­tó­li­ca, apos­tó­li­ca, ro­ma­na», pe­ro in­com­pa­ti­ble coa «hi­po­cre­sía», fa­cía, en 1915, un­ha pin­tu­ra bas­tan­te ne­ga­ti­va do cle­ro ru­ral ga­le­go. Ga­di­ta­na e fi­lla de ma­ri­ño des­ti­na­do en Fe­rrol, es­cri­be ao mé­di­co e es­cri­tor lu­gués Xesús Ro­drí­guez López (18591917), au­tor de Las su­pers­ti­cio­nes de Ga­li­cia, o 26 de de­cem­bro de 1915: «Con­si­de­ro lo que su­fri­rá V. con la des­tem­pla­da cen­su­ra de su li­bro he­cha por la au­to­ri­dad ecle­siás­ti­ca. Hay que co­no­cer el cle­ro ga­lle­go pa­ra po­der dar­se cuen­ta de lo que tal cen­su­ra im­pli­ca. La ma­yor par­te de los cu­ras de al­dea an­du­vie­ron de pe­que­ños tras de las va­cas. Des­pués de un pu­ña­do de años en los Se­mi­na­rios, don­de se apren­de un po­co de La­tín, al­go de Teo­lo­gía, pe­ro ni un áto­mo de cor­te­sía y bue­nas for­mas, vuel­ven al te­rru­ño a prac­ti­car las mis­mas su­pers­ti­cio­nes, unos por­que creen en ellas y otros por­que hay que lle­nar el po­te y no so­lo de ber­zas con un­to».

Es­ta car­ta e 79 máis aca­ba de pu­bli­ca­las, cun pró­lo­go meu, o Con­ce­llo de Lu­go no vo­lu­me Epis­to­la­rio a/de Xesús Ro­drí­guez López. O res­pon­sa­ble da edición, da in­tro­du­ción e das no­tas é o pro­fe­sor Ma­nuel Cal­vo López, catedrático de Fran­cés no Ins­ti­tu­to Lu­cus Au­gus­ti e, des­de hai tem­po, a má­xi­ma au­to­ri­da­de na bio­gra­fía do es­cri­tor e en va­rias par­ce­las da súa bi­blio­gra­fía. Que se sai­ba, nin­gun­ha ins­ti­tu­ción pro­mo­veu, nes­te ano, cen­te­na­rio da mor­te, ac­ti­vi­da­des en lem­bran­za dun es­cri­tor, im­por­tan­te no seu tem­po, co­mo poe­ta, no­ve­lis­ta, aca­dé­mi­co e co­me­dió­gra­fo (el é o au­tor d’O chu­fón, de 1916, po­lo me­nos o au­tor prin­ci­pal, tal co­mo de­mos­tra Cal­vo López nun ca­pí­tu­lo do vo­lu­me que re­se­ña­mos). O pro­fe­sor Cal­vo López aca­ba de pu­bli­car oi­to ar­ti­gos na edición lu­gue­sa de La Voz, un­ha se­rie moi in­for­ma­ti­va e di­dác­ti­ca so­bre o ilus­tre mé­di­co, et­nó­gra­fo, poe­ta e na­rra­dor. Te­ño a es­pe­ran­za de que a cor­po­ra­ción mu­ni­ci­pal bau­ti­ce un­ha rúa ou un­ha pra­za co no­me do pro­ta­go­nis­ta dos ar­ti­gos apa­re­ci­dos en La Voz. Me­re­cía máis: que as ins­ti­tu­cións lu­gue­sas or­ga­ni­za­sen, nes­te ano do cen­te­na­rio, un­has xor­na­das li­te­ra­rias so­bre per­so­na­li­da­de tan po­li­fa­cé­ti­ca e in­tere­san­te.

Por se fo­se pou­co, Ma­nuel Cal­vo López, o seu ve­llo investigador, des­có­bre­nos ago­ra a fa­ce­ta de epis­to­ló­gra­fo nun vo­lu­me que con­tén 349 no­tas, moi­tas das ca­les son un alar­de de eru­di­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.