Fes­ta me­die­val en Com­ba­rro, no mu­ni­ci­pio de Poio

La Voz de Galicia (Lugo) - - Alta Definición -

Ho­xe o gru­po do pro­gra­ma Aquí Galicia asis­te á fes­ta me­die­val do Día de Co­lón en Com­ba­rro, no con­ce­llo pon­te­ve­drés de Poio, on­de os vi­si­tan­tes po­de­rán go­zar dun me­nú do día que ofre­cen os es­ta­ble­ce­men­tos hos­te­le­iros da zo­na e te­ñen a po­si­bi­li­da­de de acu­dir á Fes­ta Gas­tro­nó­mi­ca de Ra­xó.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.