«Is­to non é acu­sar, te­mos que co­ller en­tre to­dos a quen nos fai tan­to mal»

Lou­sa­me vi­ve en aler­ta per­ma­nen­te por el al­to nú­me­ro de in­cen­dios que su­fre al año y su gran vo­ra­ci­dad

La Voz de Galicia (Lugo) - - Galicia - PA­BLO CAR­BA­LLO

«Non re­cor­do nin­gún ano den­de o 2006 que non ti­vé­se­mos lu­mes nes­ta pa­rro­quia». El que ha­bla es Odón Ló­pez, res­pon­sa­ble del dis­tri­to fo­res­tal. El año que me­nos, cin­co. En lo que va de este, Tállara ha ar­di­do ya tres ve­ces. «Se so­pra ven­to do nor­te xa es­tás en gar­da, pe­din­do que non soe o te­lé­fono de noi­te». La al­cal­de­sa, Te­re­sa Vi­lla­ver­de, des­li­za un sus­pi­ro. Tállara es la se­gun­da pa­rro­quia más po­bla­da de Lou­sa­me. Ron­da los 850 ha­bi­tan­tes. Una par­te, jun­to a la vía que une Boi­ro y Noia. El res­to, dis­per­sos en la mon­ta­ña. Es allí don­de el ries­go se mul­ti­pli­ca. La ca­rre­te­ra ser­pen­tea co­bran­do al­tu­ra. Lu­gar de Guien­de. El úl­ti­mo en ver­se ame­na­za­do se­ria­men­te por las lla­mas. Do­ce­na y me­dia de ca­sas. A los la­dos, res­tos con­ti­nuos de re­bro­tes. La­de­ras don­de ese ma­rrón ro­ji­zo des­pin­ta el ver­de. «To­do iso ar­deu, por aquí hai un­ha bar­ba­ri­da­de de lu­mes». De­li­mi­ra, 84 años, se­ña­la la ar­bo­le­da fren­te al pa­tio de su ca­sa. «An­tes ha­bía fa­mi­lias pa­ra de­fen­der as ca­sas, pe­ro ago­ra xa non que­da ca­se nin­guén, e tam­pou­co hai xen­te no­va».

Be­ni­to se cru­za en su trac­tor. Es­ta­mos en A Ba­rrei­ra, mon­ta­ña arri­ba. Aquí las ca­sas no al­can­zan la do­ce­na. «Es­ti­ven apa­ñan­do pa­ra ter to­do lim­po ao la­do da ca­sa. Pe­ro arri­ba es­tá to­do sen lim­par. Can­do pe­gue alá xa ve­re­mos o que pa­sa». Arri­ba es mon­te co­mu­nal. Arri­ba se per­ci­be, en un mi­ra­dor des­de el que la vis­ta al­can­za Rian­xo, el con­tras­te en­tre la na­tu­ra­le­za in­tac­ta y la que ha te­ni­do que re­sur­gir re­cien­te­men­te de las ce­ni­zas.

1.200 hec­tá­reas en diez años

En lo que va de es­ta dé­ca­da, sie­te años sin com­ple­tar, las lla­mas han de­vas­ta­do unas 1.200 hec­tá­reas so­lo en es­ta pa­rro­quia. Son de­ma­sia­das. So­lo en el 2013 ar­die­ron 450. Por ello, la Xun­ta la ha pin­ta­do en ne­gro y la so­me­te a vi­gi­lan­cia es­pe­cial. Es una de las 73 pa­rro­quias con­si­de­ra­das de al­ta ac­ti­vi­dad incendiaria (PAAI) y una de las dos, jun­to a la ou­ren­sa­na de Cer­na­do, en Man­za­ne­da, que cum­plen los dos re­qui­si­tos pa­ra ser­lo: mu­chos fue­gos con­se­cu­ti­vos y muy in­ten­sos.

«Al­guén ten que pren­de­lo; quen o pren­de non o sei, pe­ro gus­ta­ría­me sa­be­lo», lan­za desafian­te Be­ni­to an­tes de re­gre­sar a su trac­tor. Vuel­ve a pe­dir que se des­bro­ce. «Hai aban­dono, in­clu­so non se sa­be dal­gúns pro­pie­ta­rios. Moi­tas ve­ces só a xen­te maior co­ñe­ce o mon­te e iso é un problema», la­men­ta la re­gi­do­ra.

«En Tállara é po­si­ble que se­xa un­ha soa per­soa a que es­tá pren­den­do lu­me. Un ha­bi­tan­te de Lou­sa­me con­tra to­dos os de­mais», se­ña­la el má­xi­mo res­pon­sa­ble de las bri­ga­das fo­res­ta­les. La Guar­dia Ci­vil lo in­ves­ti­ga. «Son lu­mes un tan­to alea­to­rios en canto ao cli­ma, non só se re­pro­du­cen no ve­rán, ta­mén na pri­ma­ve­ra e no in­verno».

Del úl­ti­mo co­na­to en Tállara ha­ce ape­nas unas ho­ras. Un fo­co más en un re­gue­ro en la co­mar­ca. Mis­mo pa­trón. Por for­tu­na, la efi­ca­cia en la ex­tin­ción lo de­jó en co­na­to. El pe­núl­ti­mo se que­dó a unos me­tros de la ca­sa de Ro­sa­rio, en Abei­xón. «Es­ta­ba­mos dur­min­do, eran as tres da ma­ñá, e veu a po­li­cía a tim­brar­nos que ha­bía lu­me. Que es­ti­ve­ra­mos aler­ta. Po­día che­gar ata a no­sa cu­ber­ta porque es­tá to­do sen lim­par». La rá­pi­da ac­tua­ción de las bri­ga­das fo­res­ta­les, una vez más, lo im­pi­dió. «Os me­dios que te­mos son su­fi­cien­tes pa­ra un­ha si­tua­ción ra­zoa­ble. Nun­ha si­tua­ción na que hai de­ma­sia­dos lu­mes nun­ca hai me­dios su­fi­cien­tes. E ás ve­ces tam­pou­co é un­ha cues­tión de me­dios. Os in­cen­dios non sem­pre se po­den apa­gar, os in­cen­dios atén­den­se», re­fle­xio­na la má­xi­ma au­to­ri­dad fo­res­tal de Me­dio Ru­ral en el dis­tri­to.

«Co­ma se fo­se o in­ferno»

Ro­sa­rio su­je­ta en­tre los bra­zos a una pe­que­ña que in­ten­ta lla­mar la aten­ción de tres pe­rros va­rio­pin­tos que me­ro­dean en de­rre­dor. «Aquí ade­mais te­mos o problema, so­bre to­do no ve­rán, de que non nos che­ga a au­ga pa­ra to­dos os ve­ci­ños. O Con­ce­llo po­de­ría traer un­has cis­ter­nas pa­ra en­cher os de­pó­si­tos. Ao non ter esa au­ga tes máis me­do, cla­ro que tes me­do. Se pren­de ne­ses eu­ca­lip­tos de alí, is­to é co­ma se fo­se o in­ferno». No pier­de la son­ri­sa en­vuel­ta en cier­tas do­sis de re­sig­na­ción.

«Cada cer­to tem­po, lu­me. Os pri­mei­ros en aban­do­nar­se fo­ron os mon­tes co­mu­nais, e ago­ra es­tán os par­ti­cu­la­res ta­mén. Hai xen­te que non sa­be nin on­de ten as fin­cas». El la­men­to lle­ga de Jo­sé Ma­nuel Re­guei­ra, el pre­si­den­te de la co­mu­ni­dad de mon­tes de Abei­xón e Ca­ran­to­ña, una de las que in­te­gran la pa­rro­quia de Tállara. «Aquí non se tra­ta de an­dar a bo­tar cul­pas a nin­guén, o que hai que fa­cer é bus­car so­lu­cións en­tre to­dos». Jo­sé Ma­nuel se­ña­la un ca­ba­llo que pas­ta a so­lo unos me­tros. «A so­lu­ción pa­ra tan­tos in­cen­dios es­tá en en­cher os mon­tes de ani­mais. On­de hai ani­mais non ar­de, es­tá com­pro­ba­do». Elo­gia a los efec­ti­vos con­tra­in­cen­dios. «Tra­ba­llan ben, que nin­guén pen­se que van ao mon­te a bo­tar­se a dur­mir», di­ce.

«Is­to non é, co­mo din os nenos, acu­sar. É un­ha co­la­bo­ra­ción im­por­tan­tí­si­ma. To­dos te­mos que estar aler­ta pa­ra tra­tar de co­ller a esa man hu­ma­na que es­tá fa­cen­do tan­to mal. Ten que ser al­guén que co­ñe­ce os no­sos mon­tes, que pa­sea por eles, e que pa­sa inad­ver­ti­do co­mo un ve­ci­ño máis», in­ci­de la al­cal­de­sa. «Oga­llá poi­da­mos fa­ce­lo pron­to. Aquí que­re­mos ser co­ñe­ci­dos por ou­tras cou­sas». No hay des­can­so en el com­ba­te. Tállara no duer­me en la lu­cha por bo­rrar su nom­bre de esa tris­te lis­ta ne­gra.

MAR­COS CREO

Ro­sa­rio, ve­ci­na de Abei­xón, vio có­mo el fue­go lle­ga­ba a po­cos me­tros de su ca­sa.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.