ENCRUCILLADO Da­río X. Ca­ba­na

La Voz de Galicia (Lugo) - - Pasatiempos -

HORIZONTAIS 1 For­ne­cer de me­dios eco­nó­mi­cos ou ma­te­riais pa­ra cum­prir un­ha fun­ción. 2 Bai­xo, in­no­bre. 3 Ce­fa­ló­po­dos co­mes­ti­bles. 4 Sím­bo­lo do car­bono. Si­len­cio­sos. Cin­co­cen­tos. 5 Arác­ni­do mi­núscu­lo. Arren­da. 6 Pa­triar­ca bí­bli­co que sim­bo­li­za a pa­cien­cia ex­tre­ma na ad­ver­si­da­de. Qui­tan. 7 Her­ba que se co­me en en­sa­la­da. Anel que for­ma par­te dun­ha ca­dea. 8 Dis­te dun­ha pe­za de rou­pa, ho­xe nor­mal­men­te ce­ri­mo­nial, que che­ga aos ta­lóns, ou ca­se. Es­ca­va­cións lon­gas e fon­das por fó­ra dos mu­ros das for­ta­le­zas. 9 Ar­ti­go mas­cu­lino. Res­pos­ta dun­ha di­vin­da­de a un­ha con­sul­ta hu­ma­na. Pun­to car­di­nal. 10 Par­te dos cos­ta­dos dun­ha em­bar­ca­ción por on­de se vai es­trei­tan­do pa­ra for­mar a proa. 11 Son re­flec­ti­do. 12 Sen­sa­ción do­lo­ro­sa de se­de. VERTICAIS 1 Bas­tón con pu­ño cur­va­do. 2 Dra­gón fes­ti­vo de Re­don­de­la. 3 Pelo hu­mano. 4 Sím­bo­lo do deu­te­rio. Fo­gar. Re­ga­la­rá. Pre­po­si­ción. 5 Cé­lu­la re­pro­du­to­ra fe­mi­ni­na. Fíos me­tá­li­cos. 6 Cin­ta, fi­ta. Ono­ma­to­pea do canto dun pa­xa­ro que se fai oír por mar­zo ou por abril. 7 Pro­vis­tas de ás. Ra­bia, ira moi in­ten­sa. 8 Con­soan­te. Pe­za do pi­so do cal­za­do. Oi­ta­va par­te dun moio. Ar­ti­go fe­mi­nino. 9 Acon­te­ce­men­to, ca­so, even­to. 10 Ave do­més­ti­ca que can­ta ao amen­cer. 11 Pre­xu­di­cial, no­ci­vo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.