Plan­ta­cións de eu­ca­lip­tos

La Voz de Galicia (Lugo) - - Opinión -

Son un­ha per­soa na­ti­va de Or­des, e des­de hai tem­po, es­tou a ob­ser­var que nes­te con­ce­llo así co­ma no de Oro­so exis­ten moi­tas plan­ta­cións de eu­ca­lip­tos, in­clu­si­ve en te­rreos moi pe­que­nos; po­lo que en­ten­do que es­tán a pre­xu­di­car o me­dio am­bien­te de ma­nei­ra ex­cep­cio­nal, so­bre to­do aos ani­mais que vi­ven no mon­te co­mo son os coellos, a per­diz, a le­bre e ou­tros.

Po­lo in­di­ca­do, e se­guin­do o meu pa­re­cer, o ser­vi­zo que co­rres­pon­da da Xun­ta de­be­ría to­mar me­di­das, de ser o ca­so.

BENEITO C. A CO­RU­ÑA.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.