O Pre­mio de No­ve­la por En­tre­gas fa­lla­ra­se o día 20 des­te mes

La Voz de Galicia (Lugo) - - Cultura -

O vin­dei­ro día 20 des­te mes de xu­llo sa­be­ra­se o no­me do ga­ña­dor ou ga­ña­do­ra da 17.ª edi­ción do Pre­mio de No­ve­la por En­tre­gas que con­vo­ca La Voz de Ga­li­cia, no trans­cur­so dun­ha cea li­te­ra­ria que se ce­le­bra­rá no mu­seo das ins­ta­la­cións do xor­nal no po­lí­gono de Sa­bón.

A pre­sen­te edi­ción do cer­ta­me é das que re­ci­biu un nú­me­ro maior de ori­xi­nais a con­cur­so, cun to­tal de 19 ma­nus­cri­tos que as­pi­ran á do­ta­ción de 10.000 eu­ros e a pu­bli­ca­ción da obra du­ran­te o mes de agos­to nas pá­xi­nas do dia­rio e na súa edi­ción di­xi­tal. A no­ve­la ga­ña­do­ra ta­mén apa­re­ce­rá pos­te­rior­men­te en for­ma­to li­bro.

Nó­mi­na de ga­ña­do­res

Nes­tes anos na nó­mi­na de ga­ña­do­res do pre­mio cón­tan­se au­to­res co­mo Ma­ri­lar Alei­xan­dre, Die­go Amei­xei­ras, Xo­sé A. Pe­ro­zo, Mi­guel Suá­rez Abel, Fran­cis­co Cas­tro, Fran Alon­so, Arantza Por­ta­ba­les ou Blan­ca Riestra, es­ta úl­ti­ma ga­ña­do­ra na an­te­rior edi­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.