ENCRUCILLADO CRUCIGRAMA

La Voz de Galicia (Lugo) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na Al­ca­raz

HORIZONTAIS 1 Pa­rro­quia ur­ba­na do con­ce­llo de Fe­ne. 2 Car­tas da ba­ra­lla. 3 Re­bai­xas co­mer­ciais, li­qui­da­cións. 4 Sím­bo­lo do fós­fo­ro. Sím­bo­lo do xo­fre. As­pi­rar un lí­qui­do po­ñen­do os la­bios en for­ma de tu­bo. Pre­po­si­ción. 5 Aga­rran. Vi­bra­rían au­di­ble­men­te.

6 Ca­ren­te de pe­dúncu­lo. Ra­ña, co­za. 7 Arran­xo. Cuar­tos tra­sei­ros de cer­tos ani­mais, por exem­plo das bes­tas. 8 Ac­ción xu­di­cial que se em­pren­de pa­ra fa­cer re­co­ñe­cer un de­rei­to. Cal­do con al­go só­li­do. 9 Ar­ti­go mas­cu­lino. Val do Pi­re­neo ara­go­nés que for­ma par­te dun par­que na­cio­nal xun­to co ma­ci­zo das Tres Se­rols ou do Mon­te Per­di­do. Con­soan­te. Ou­tra con­soan­te. 10 Her­ba me­di­ci­nal útil pa­ra cu­rar ma­za­du­ras. 11 Vol­cán de Si­ci­lia. 12 Lim­pa­lo, ado­bia­lo. VERTICAIS 1 O tem­po que fi­cou atrás do pre­sen­te. 2 Es­per­ma. 3 Plan­ta her­bá­cea que dá un­has pe­que­nas se­men­tes ri­cas en pro­teí­nas e de moi­to uso gas­tro­nó­mi­co. 4 Sím­bo­lo do fós­fo­ro. Pun­to car­di­nal. Ni­di­fi­ca­ra. Pre­po­si­ción. 5 Ida­des, épo­cas. Gran ci­da­de eu­ro­pea. 6 Ran­chos, bá­co­ros. Ca­da un­ha das pe­zas or­gá­ni­cas cal­ca­rias e moi duras in­crus­ta­das nos ma­xi­la­res.

7 Su­ci­da­de gra­xen­ta ou vis­co­sa. Fir­ma, ru­bri­ca. 8 Li­ña que nos ma­pas me­teo­ro­ló­xi­cos une os pun­tos que nun mo­men­to da­do te­ñen a mes­ma pre­sión at­mos­fé­ri­ca. Do re­vés, ver­niz de ori­xe orien­tal. 9 Ar­ti­go mas­cu­lino. Tar­di­ñas, noi­ti­ñas. Pre­po­si­ción. Pun­to car­di­nal. 10 Pe­ri­gos. 11 Do re­vés, far­do de her­ba ou de pa­lla. 12 Fa­cer aga­char.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.