Via­xe ao por­to de Ce­lei­ro, on­de se mo­ven to­ne­la­das de pei­xe

La Voz de Galicia (Lugo) - - Alta Definición -

O equi­po via­xa ata o por­to de Ce­lei­ro, en Vi­vei­ro, un lu­gar moi sin­gu­lar po­las moi­tas to­ne­la­das de pei­xe que se mo­ven nas súas lon­xas, e por iso ten un­ha es­tru­tu­ra or­ga­ni­za­ti­va di­fe­ren­te. Hen­ri­que Ri­va­du­lla Cor­cón per­co­rre os por­tos ga­le­gos pa­ra mos­trar aos es­pec­ta­do­res a cul­tu­ra ma­ri­ñei­ra de ca­da lu­gar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.