«O ano que vén que­re­mos am­pliar o nú­me­ro de pra­zas por­que hai moi­ta de­man­da»

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

—¿Co­mo se­rá a pró­xi­ma edi­ción do Xuvenciencia? —Te­mos pla­nes pa­ra in­cluír moi­tas no­vi­da­des, pe­ro aín­da non hai na­da pe­cha­do por­que to­do pre­ci­sa dun fi­nan­cia­men­to. Que­re­mos am­pliar o nú­me­ro de pra­zas por­que hai moi­ta de­man­da, pe­ro iso im­pli­ca cam­biar a es­tru­tu­ra. Ta­mén pre­ten­de­mos au­men­tar o nú­me­ro de mo­ni­to­res cien­tí­fi­cos pa­ra que le­ven o pe­so dos ta­lle­res que se fan. Ca­da vez hai máis so­li­ci­tu­des e gus­ta­ría­nos po­der aten­de­las sem­pre que se ga­ran­ta a ca­li­da­de dos ta­lle­res. Le­va moi­to tem­po pre­pa­rar o Xuvenciencia, é un­ha ta­re­fa moi ar­dua, xa que son un­has 150 per­soas tra­ba­llan­do na or­ga­ni­za­ción en­tre pro­fe­so­res e per­soal de apoio, así que as ta­re­fas pa­ra a coor­di­na­ción son moi com­pli­ca­das.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.