Antesala do pac­to edu­ca­ti­vo

La Voz de Galicia (Lugo) - - Opinión - CEL­SO CURRÁS

Otem­po de es­pe­ra po­lo pac­to de Estado da educación es­ta­se a fa­cer de­ma­sia­do lon­go e pre­xu­di­cial. Nes­te cur­so que vén de re­ma­tar, a Ad­mi­nis­tra­ción edu­ca­ti­va ca­rac­te­ri­zou­se po­la im­pro­vi­sa­ción, a in­cer­te­za e a ines­ta­bi­li­da­de. A reali­da­de foi por dian­te da nor­ma e a in­for­ma­ción che­gou tar­de e ás ve­ces de xei­to con­tra­di­to­rio.

E nes­te río re­vol­to, as con­ce­sións que ti­vo que fa­cer o Go­berno fo­ron moi­tas, che­gan­do a de­rru­bar os pia­res da vi­xen­te re­for­ma edu­ca­ti­va. As re­vá­li­das des­apa­re­ce­ron; vol­ve a se­lec­ti­vi­da­de; o tí­tu­lo de gra­dua­do en se­cun­da­ria po­de ob­ter­se con me­nos do apro­ba­do ou con dúas ma­te­rias sus­pen­sas, o Estado e mes­mo as co­mu­ni­da­des au­tó­no­mas aban­do­nan as súas res­pon­sa­bi­li­da­des de su­per­vi­sión do sis­te­ma edu­ca­ti­vo, et­cé­te­ra.

Non hai con­fli­ti­vi­da­de por­que con­ti­núa ins­tau­ra­da un­ha cul­tu­ra de fa­ci­lis­mo e mes­mo de im­pu­ni­da­de, que be­ne­fi­cia aos que me­nos tra­ba­llan e per­mi­te que se fa­ga o que se que­re. Os pais con­se­guen a pro­mo­ción dos fi­llos, aín­da que se­xan malos es­tu­dan­tes e mes­mo che­gan a non pre­sen­ta­los a nin­gún ti­po de pro­ba, ma­lia que es­ta te­ña co­mo úni­ca fi­na­li­da­de a ava­lia­ción xe­ral do sis­te­ma. E os pro­fe­so­res quei­ma­dos, nun pro­ce­so de sim­bio­se, con­tri­búen a to­do elo bai­xan­do o lis­tón to­do o que fa­ga fal­ta.

O fi­nal des­ta si­tua­ción po­de­ría che­gar cun­ha re­for­ma ur­xen­te des­de hai dé­ca­das, pe­ro os pre­sa­xios non son bos. En pri­mei­ro lu­gar, o de­ba­te se­gue cen­tra­do no ám­bi­to po­lí­ti­co e is­to é o que máis dano cau­sou sem­pre á no­sa educación. Os ór­ga­nos nos que se es­tán dan­do os pri­mei­ros pa­sos son a Con­fe­ren­cia sec­to­rial, o Con­se­llo Es­co­lar do Estado ou mes­mo os au­to­nó­mi­cos e as dúas Cá­ma­ras le­xis­la­ti­vas do Estado.

Se­gue a bo­tar­se en fal­ta un pro­xec­to fei­to por au­tén­ti­cos pro­fe­sio­nais do en­sino, con for­ma­ción e so­bre to­do con ex­pe­rien­cia. Téc­ni­cos que non es­tean a pen­sar en co­mo le­var a con­tra­ria ao par­ti­do po­lí­ti­co que go­ber­ne, se­nón no que real­men­te ne­ce­si­ta a no­sa escola pa­ra for­mar alum­nos con boa ba­se e con ca­pa­ci­da­de pa­ra apren­der a apren­der, in­se­rín­do­se con éxi­to nun­ha so­cie­da­de ca­da vez máis com­ple­xa.

En se­gun­do lu­gar, vol­ven es­que­cer­se os au­tén­ti­cos ma­les do sis­te­ma. Em­pe­zan a de­man­dar­se, por enési­ma vez, máis pro­fe­so­res, me­nos alum­nos por au­la ou maior asig­na­ción or­za­men­ta­ria, can­do o prin­ci­pal pro­ble­ma non é de car­tos, se­nón de va­lo­res. O que fal­ta é res­pec­to en­tre as dis­tin­tas par­tes, au­to­ri­da­de, ca­pa­ci­da­de de tra­ba­llo in­te­lec­tual ou to­le­ran­cia ás frus­tra­cións.

Men­tres si­ga­mos em­pe­ña­dos en pen­sar que es­tes va­lo­res son pro­pios dun­ha de­ter­mi­na­da ideo­lo­xía, non ha­be­rá car­tos que che­guen e men­tres si­ga­mos blo­quean­do a ava­lia­ción do sis­te­ma, non sa­be­re­mos nin on­de es­ta­mos nin a on­de imos. Se­gui­re­mos a con­fun­dir igual­da­de de opor­tu­ni­da­des con igual­da­de de re­sul­ta­dos e, xa que lo­go, aos que non que­ren es­tu­dar non se lles axu­da­rá, se­nón que se lles da­rá o apro­ba­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.