«O 75% dos ta­xis de Lu­go xa con­tan con de­pó­si­to de gas e de ga­soil»

IN­DA­LE­CIO FER­NÁN­DEZ PRO­MO­TOR DEL NE­GO­CIO

La Voz de Galicia (Lugo) - - La Voz De Lugo - L.LÓ­PEZ LU­GO / LA VOZ

Olu­cen­se In­da­le­cio Fer­nán­dez Ló­pez é un dos pro­mo­to­res da ga­so­li­nei­ra que se ins­ta­la­rá en Piú­gos e que em­pe­za­rá a fun­cio­nar, pre­vi­si­ble­men­te, no mes de ou­tu­bro. En­tre os ser­vi­zos que ofer­ta­rán es­tá o sub­mi­nis­tro de gas pa­ra vehícu­los, al­go do que pou­cas ga­so­li­nei­ras dis­po­ñen. —¿Hai moi­ta de­man­da des­te ser­vi­zo? —Si, es­tán en au­xe os vehícu­los a gas. De fei­to, o 75% dos ta­xis de Lu­go xa con­tan con de­pó­si­to de gas e de ga­só­leo. O gas é máis ba­ra­to, pe­ro ten o pro­ble­ma de que ten me­nos au­to­no­mía e de que hai pou­cos lu­ga­res on­de re­pos­tar, por iso de­tec­ta­mos que hai de­man­da. —¿Por que eli­xi­ron ese lu­gar? —Ne­sa zo­na non hai nin­guén e es­pe­ra­mos que no futuro, coa au­to­vía a San­tia­go, ha­xa máis trá­fi­co.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.