ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Lugo) - - Pasatiempos -

HORIZONTAIS 1 Se­men­te pe­que­na e du­ra. Co­ci­ñar de cer­ta ma­nei­ra. 2 Com­pa­ñei­ra de tra­ba­llo do fu­so. Tri­bo sa­cer­do­tal de Is­rael. 3 Ex­cep­to. Com­po­si­cións poé­ti­cas. 4 Que su­ce­de, pro­du­ce ou se pro­du­ce ca­da ano. 5 Con­xun­ción dis­tri­bu­ti­va. Sím­bo­lo do io­do. Penedo a flor de au­ga. 6 Con­soan­te. Ras­quei. Con­soan­te.

7 Pe­zas ci­lín­dri­cas mó­bi­les no in­te­rior das xi­rin­gas ou das bom­bas. 8 Prén­dea. Ar­me­las, an­gas. 9 Acu­dir. Sím­bo­lo do raio matemático. Ba­lei­ro, sen na­da den­tro. 10 Sím­bo­lo do ac­ti­nio. Pro­no­me de pri­mei­ra per­soa. Ai­re. 11 Pe­dra, pran­cha ou pía pre­pa­ra­da pa­ra la­var rou­pa á man.

VERTICAIS 1 No­me pro­pio en plu­ral po­lo que son co­ñe­ci­dos dous ir­máns que fo­ron tri­bu­nos da ple­be da Ro­ma re­pu­bli­ca­na e fi­xe­ron un­ha po­lí­ti­ca eco­nó­mi­ca e so­cial fa­vo­ra­ble ás cla­ses po­pu­la­res e opos­ta á oli­gar­quía se­na­to­rial. Ga­ran­tía que se pre­sen­ta por ou­tro. 2 Pe­dir, su­pli­car. Fi­lo­so­fía mo­ral. 3 Tra­bar un­ha va­ca po­ñén­do­lle un­ha cor­da den­de a cor­na a un­ha pa­ta dian­te­ira. Cin­co. 4 Axen­cia es­pa­cial nor­te­ame­ri­ca­na. Par­te do som­brei­ro. Sím­bo­lo do so­dio. 5 On­de pon os ovos o pa­xa­ro. Do re­vés, su­fri­men­to. 6 Plan­ta li­liá­cea que pro­du­ce un zu­me cha­ma­do aci­bre. Pro­no­me de ter­cei­ra per­soa. De­bai­xo de.

7 Que pro­mo­ve ou par­ti­ci­pa nun le­van­ta­men­to co­lec­ti­vo con­tra a au­to­ri­da­de le­gal. Un. 8 Aga­rra­do, co­re­ño. Qui­tar. 9 Án­co­ras pe­que­nas de tres ou ca­tro bra­zos. Par­te lí­qui­da do lei­te ca­lla­do.

Da­río X. Ca­ba­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.