Re­trans­mi­sión es­pe­cial da ro­me­ría de Lé­rez dos ma­les da pel

La Voz de Galicia (Lugo) - - Alta Definición -

A Te­le­vi­sión de Ga­li­cia es­ta­rá nun­ha das ro­ma­rías que máis tra­di­ción pa­ra os ga­le­gos, a ce­le­bra­ción do San Be­ni­ti­ño de Lé­rez en Pon­te­ve­dra. Mi­llei­ros de per­soas, apro­vei­tan­do o fes­ti­vo lo­cal, dan­se ci­ta nos arre­do­res do mos­tei­ro pa­ra pe­dir fun­da­men­tal­men­te a cu­ra­ción dos ma­les da pel.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.