II Fes­ti­val de Ban­das In­fan­tís e Xu­ve­nís de Ga­li­cia.

La Voz de Galicia (Lugo) - - Agenda -

A Ci­da­de da Cul­tu­ra de Ga­li­cia aco­lleu o do­min­go o II Fes­ti­val de Ban­das In­fan­tís e Xu­ve­nís de Ga­li­cia, no que par­ti­ci­pa­ron 14 for­ma­cións de to­da Ga­li­cia. Po­la pro­vin­cia de Lu­go fo­ron dúas as agru­pa­cións que ac­tua­ron: Sons e So­ños de Rá­ba­de-Be­gon­te-Ou­tei­ro de Rei (es­quer­da) e Ban­da de Música In­fan­til e Xu­ve­nil de An­tas de Ulla (de­rei­ta). O pre­si­den­te da Fe­de­ra­ción Ga­le­ga de Ban­das de Música Po­pu­la­res (Fgbmp), Ar­man­do Mo­ra­les, ga­bou es­ta se­gun­da edi­ción dun fes­ti­val que, nas súas pa­la­bras, «po­ten­cia­rá e in­cen­ti­va­rá, aín­da máis, o tra­ba­llo co­tián des­tas for­ma­cións de no­vos mú­si­cos a fa­vor do per­fec­cio­na­men­to e a di­vul­ga­ción mu­si­cal». O fes­ti­val re­ma­tou cun­ha ac­tua­ción con­xun­ta dos dous­cen­tos ra­pa­ces in­ter­pre­tan­do o himno ga­le­go, á que asis­tiu o con­se­llei­ro de Cul­tu­ra, Ro­mán Ro­drí­guez.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.