«Na­dei me­dia ho­ra ata te­rra, e cla­ro, vé­ñen­che cou­sas á ca­be­za»

Es­ta­ba so­lo en la ría cuan­do se hun­dió su bar­co y lo­gró lle­gar a la costa atra­ve­san­do un mar em­bra­ve­ci­do

La Voz de Galicia (Lugo) - - Marítima - MAR­COS GA­GO

Je­sús Ba­rros Fran­co, de 57 años, pro­pie­ta­rio y úni­co tri­pu­lan­te del Ali-Ka­tes, se lle­vó el sus­to de su vi­da el lu­nes por la no­che, cuan­do en su em­bar­ca­ción, de seis me­tros de es­lo­ra, em­pe­zó a en­trar agua y más agua. Es­ta­ba a la al­tu­ra de ca­bo Udra, en Bueu. So­lo. El vien­to so­pla­ba fuer­te y no tu­vo al­ter­na­ti­va. «Es­tás pe­le­xan­do co mar, e es­tás ven­do co­mo as cou­sas ve­ñen ma­las e non boas, e op­tas por sal­tar pola bo­rda». Se lan­zó a la ría por el la­do con­tra­rio a las na­sas, pues te­mía que­dar atra­pa­do por ca­bos. Lle­va­ba pues­ta la ro­pa de aguas y no le dio tiem­po si­quie­ra a dar avi­so. Su mó­vil se hun­dió tam­bién con el Ali-Ka­tes una ho­ra y pi­co des­pués.

Es­ta­ba, se­gún sus cálcu­los, a una dis­tan­cia de en­tre 150 y 300 me­tros de la lí­nea de costa, el abrup­to y ro­co­so ca­bo Udra. «Na­dei me­dia ho­ra ata che­gar á te­rra, e cla­ro que che ve­ñen cou­sas á ca­be­za, pe­ro ao fi­nal ti non pen­sas máis que en co­mo che­gar», re­sal­ta. Y pre­ci­sa­men­te lle­gar no fue na­da fá­cil.

A la ya de por sí com­pli­ca­da cues­tión de man­te­ner­se a flo­te, se le aña­día la ro­pa de aguas y las bo­tas que lo em­pu­ja­ban ha­cia aba­jo. Es­te fue un mo­men­to de pe­li­gro. «Ten­tei sa­car o pan­ta­lón va­rias ve­ces, pe­ro coas mans non se po­de, por­que tes que mer­gu­llar­te na au­ga; des­pois de dar cun pe con­tra o ou­tro moi­tas ve­ces saíu un­ha bo­ta e des­pois a ou­tra», re­cuer­da.

En­ton­ces se vio más li­be­ra­do pa­ra na­dar ha­cia tie­rra. No hay du­da de que el re­to era con­si­de­ra­ble y de que es­te ma­rino bue­nen­se es­tá en bue­na for­ma fí­si­ca. «Ha­bía moi­tas on­das, ha­bía que do­si­fi­car o es­for­zo, tra­guei máis agua que un­ha fo­ca», bro­mea en el puer­to de Bueu, sa­be­dor de que se ha vuel­to pro­ta­go­nis­ta, sin que­rer ser­lo, de una no­ti­cia. Sus ve­ci­nos le pre­gun­tan qué tal es­tá y el res­pon­de con to­da na­tu­ra­li­dad.

Des­pués de na­dar más de me­dia ho­ra, to­có las pri­me­ras ro­cas de Udra. Otro mo­men­to du­ro. «Che­gas moi can­sa­do e foi moi cus­to­so aga­rrar­te ás ro­cas. Es­tás em­bou­ta­do e os oí­dos obs­truí­dos pola au­ga e coas pe­dras ao re­dor». Je­sús Ba­rros, Su­so pa­ra sus ve­ci­nos, con­si­guió sa­lir del agua. An­te sus ojos un acan­ti­la­do. Y su­bir­lo tam­po­co fue sen­ci­llo. Aquí, tan cer­ca del fi­nal de la historia, vi­vió otro mo­men­to de pe­li­gro. «Can­do saes da au­ga dá­che un vér­ti­go, po­lo me­nos a min, dá­che vol­tas to­do, e a pou­co máis e caio ao mar ou qui­zais, se caes nun­ha bre­cha non te ato­pa nin­guén», co­men­ta.

Des­cal­zo, so­lo con un pan­ta­lón mo­ja­do y «po­lo me­dio dos to­xos», en­con­tró a una pa­re­ja que es­ta­ba pa­sean­do por el ca­bo y a la que pi­dió que aler­ta­se al 112.

Hoy Je­sús Ba­rros es­pe­ra po­der re­flo­tar su bar­co y vol­ver al mar.

RA­MÓN LEIRO

Je­sús Ba­rros, ayer, en el puer­to de Bueu. Es­ta ma­ña­na in­ten­ta­rá re­flo­tar su bar­co en Udra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.