O pre­mio Ro­sa­lía re­co­ñe­ce o labor nor­ma­li­za­dor da Aso­cia­ción So­cioPe­da­gó­xi­ca Ga­le­ga

La Voz de Galicia (Lugo) - - Cultura -

A AS-PG (Aso­cia­ción So­cioPe­da­gó­xi­ca Ga­le­ga) ga­ñou, na ca­te­go­ría de co­lec­ti­vo, o oi­ta­vo pre­mio Ro­sa­lía de Cas­tro de Lin­gua, or­ga­ni­za­do pola Depu­tación da Co­ru­ña. O xu­ra­do des­ta­cou a súa «ta­re­fa con­ti­nua­da e a lon­ga tra­xec­to­ria a prol da lin­gua e a cul­tu­ra ga­le­gas, for­ma­ción do­cen­te, pu­bli­ca­ción de ma­te­rias di­dác­ti­cos, pro­mo­ción de es­pec­tácu­los au­dio­vi­suais» pola agru­pa­ción.

Pro­xec­to Ape­go

Na ca­te­go­ría que re­co­ñe­ce ini­cia­ti­vas que tra­ba­llan con tra­mos de po­boa­ción de me­nor ida­de, o pro­xec­to Ape­go, da Coor­di­na­do­ra de Tra­ba­lla­do­res de Nor­ma­li­za­ción da Lin­gua, foi pre­mia­do, se­gun­do o xu­ra­do, «por pro­mo­ver o uso do ga­le­go na in­fan­cia e a súa im­plan­ta­ción en to­do o país». Go­ret­ti San­mar­tín, vi­ce­pre­si­den­ta da depu­tación, des­ta­cou «o ca­rác­ter in­no­va­dor e pio­nei­ro» des­te pro­xec­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.