So­ber, un­ha mi­na de pe­tró­gli­fos

La Voz de Galicia (Lugo) - - Provincia - FRAN­CIS­CO AL­BO

O pa­tri­mo­nio ar­queo­ló­xi­co do mu­ni­ci­pio de So­ber acaba de en­ri­que­cer­se cun no­vo con­xun­to de pe­tró­gli­fos des­cu­ber­to por Óscar Alon­so —mem­bro da aso­cia­ción cul­tu­ral O Co­la­do do Ven­to— na pa­rro­quia de Lo­bios. Os gra­va­dos en­cón­tran­se nas cer­ca­nías do cha­ma­do Ca­mi­ño da Ribeira, que une a ca­be­cei­ra da pa­rro­quia coa mar­xe do Sil. Se­gun­do ex­pli­ca Al­fon­so Cam­pos, in­te­gran­te des­te co­lec­ti­vo, o con­xun­to es­tá for­ma­do por nu­me­ro­sos gra­va­dos cir­cu­la­res do ti­po co­ñe­ci- do por ca­zo­le­tas ou co­vi­ñas e ta­mén por al­gúns sul­cos.

Os pe­tró­gli­fos en­cón­tran­se nun aflo­ra­men­to ro­cho­so que so­bre­sae do te­rreo nun­ha zo­na chá dun­ha con­si­de­ra­ble ex­ten­sión. Cam­pos in­di­ca que pa­ra ob­ser­var ben to­do o con­xun­to se­ría pre­ci­so lim­par de mus­go o pe­ne­do, o que a aso­cia­ción es­pe­ra po­der fa­cer des­pois de pe­dir per­mi­so aos pro­pie­ta­rios. Con es­te xa son 42 os con­xun­tos de gra­va­dos ru­pes­tres prehis­tó­ri­cos re­xis­tra­dos no mu­ni­ci­pio de So­ber, un­ha boa par­te dos ca­les fo­ron des­cu­ber­tos po­lo al­gúns dos mem­bros des­ta aso­cia­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.